BATI MUHAYYİLESİNDE TÜRKOFOBİK UNSURLAR VE ÖTEKİLEŞTİRME SÜRECİ / TURKOPHOBIC ELEMENTS IN THE WESTERN IMAGINATION AND THE PROCESS OF OTHERING

Müşerref YARDIM

Öz


Batı'da oluşan ve bugün hala kullanılmaya devam edilen Türk imajının kökenleri tarihsel gelişmelere dayanmaktadır. Her ne kadar Türklerin Avrupa'ya yerleşmeleri İkinci Dünya Savaşından sonra olsa da Batı'nın Türklerle tanışması Haçlı Seferlerine kadar gitmektedir. Batılılar ve Türkleri karşı karşıya getiren Haçlı Seferleri ve farklı tarihlerde meydana gelen savaşlar sonrası Türkler hakkında olumsuz imaj oluşmaya başlanmıştır. Oryantalist düşünce çerçevesinde Türkler Doğulu ve Müslüman olarak tanımlandığından Batı'nın algısında Türk ve Müslüman aynı anlamı taşıdığı görülmektedir. İlişkiler, Türkler her şeyden önce "bir düşmandır" algısı üzerine kurulmuştur. Batı dillerinde Türkler hakkında oluşmuş ötekileştirici ve küçümseyici türkofobik deyimler de tarihten gelen Türk korkusuna vurgu yapmaktadır. Türkler ve Türkiye hakkında oluşmuş önyargılar Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyeliğini de etkilemektedir. 


Anahtar Kelimeler


: Türkofobi, Türk, Barbar, Batı, Oryantalizm

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akıncı Çötok, N & Taşdelen, H.M (2013). Avrupa Ekseninde Yabancı Korkusu ve İslamofobi Algısının Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8(6), 1-13.

Aktaş, M (2014). Avrupa'da Yükselen İslamofobi ve Medeniyetler Çatışması. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 13(1), 31-54.

Arat, T & Baykal, S (2018). Avrupa'nın Günümüzdeki Temel Değerlerinin Düşünsel Köklerine ve Avrupa Bütünleşmesi Hareketindeki Yerine İlişkin Gözleme Dayalı Bir Deneme. Hukuki, Siyasi, ve İktisadi Yönleriyle Avrupa Bütünleşmesinde Son Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri, ATAUM.

Basch, S & Chuvin, P & Espagne, M & Seni, N & Leclant, J (2011). L'orientalisme, les orientalistes et l'Empire ottoman de le fin du XVIIIe a la fin du Xxe siecle, Actes du colloque international (AİBL, 12-13 fevrier 2020).

Bernard, Y (1988). L'Orient au XVI:siecle. Une societe Musulmane florissante, Paris, l'Harmattan.

Billion, D (2016). France - Turquie: entre tensions et normalisations. Confluences Méditerranée, 96, 71-83.

Bulut, Y (2019). Oryantalizmin Kısa Tarihi, 8.Baskı, Küre Yayınları.

Cahen, C (2018). Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, 4.Baskı, Yeditepe.

Comte de Forbin (1819). Voyage dans le Levant, en 1817 et 1818, Paris, Imprimerie Royale.

Çelebi, B (2012). Orientalisme et identité de genre dans les écrits de voyage de Cristina di Belgiojoso. Synergies Turquie, 5, 41-53.

De Busbecq, O (2010). Les Lettres Turques, Paris, P. David 1646, édition Honoré Champion.

De Chartres, F (1825). Histoire des Croisades, İmprimerie De A. Belin.

De la Borderie, B & Bourrily, V (1911). Le discours du voyage de Constantinople, Paris, Honoré champion.

Dejacques, A (2007). Y a-t-il une civilisation de Barbares? Le cas des Mongols dans l'histoire, Lieux et figures de la barbarie, Universite de Lille.

Demirkent, İ (1996). Haçlılar. TDV İslam Ansiklopedisi, C.14, 525-546.

Dumont, P (1989). L’homme malade, Robert Mantran (Ed.). Histoire de l’empire ottoman, Fayard.

Düğer, S (2015). “Batılı Kadın Seyyahlar İmgeleminde Osmanlı Kadını”, KOSBED, 29, 71-90.

Düzgit, S (2011). Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Postyapısalcı Yaklaşım: Almanya Örneğinde Dış Politika ve Söylem Analizi”, Uluslararası İlişkiler, 8(29), 49-70.

Ebner, A (2014). Turkish Culture as European Culture? – Cultural Diplomacy and Turkey’s road towards EU-Membership, Andrassy Universitat Budapest.

Elmas, F (2013). Avrupa'daki Türkler. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı, 535-553.

Georgeon, F (2005). L'Empire ottoman et l'Europe au XIXe siècle. Confluences Médirrannée, 1(52), 29-39.

Georgeon, F & Vatin, N & Vallerstein, G (2015). Dictionnaire de l’Empire Ottoman, Paris, Fayard.

Huntington, S (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon and Schuster.

İbrahim, A (2017). L’orientalisme français : définition et histoire. Promptus, 3, 127-145.

İnalcık, H (2008). Günümüzde Batı’da Türkiye karşıtı propaganda. Kumrular, Ö (2008). Türk Korkusu, İstanbul: Doğan Yayıncılık.

İnce, M & Koçak, M (2017). Gençlerin Avrupa Birliğine Bakışı Üzerine Bir Araştırma; Selçuk Üniversitesi Örneği. Turkish Studies, 12(29), 309-334.

Kalın, İ (2019). İslam ve Batı, 13.Baskı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Karrlsson, İ (2006). The Turk as a Threat and Europe’s “Other. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 15(1), 62-72

Kaya, M (2004). La perception du Turc chez les écrivains français et dans les “ souvenirs ” de guerre de soldats de l’armée française d’Orient. Uluslararası İmgebilim Sempozyumu; Ötekinin Sunumlarındaki Algılama Farklılıkları, Muğla Üniversitesi Yayınları, 375-394, Muğla, 26-28 Nisan 2004.

Koca, S (2017). Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuçları Bakımından Nasıl Değerlendirilebilir?. Akademik Bakış, 10 (20), 15-35.

Köylü, M & Turan, İ (2010). AB-Türkiye İlişkilerinde Din Faktörü: Tehdit mi Yoksa Fırsat mı ?. 19.Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29, 5-34.

Kumru, C. (2018). Huntington’ın Medeniyetler Çatışması Üzerine Değerlendirmeler. Ulakbilge, 6 (24), 603-614.

Lushchenko, M (2011). L’image de l’Asie Mineure et des Turcs dans les textes narratifs du Moyen Âge français (XIIe-milieu du XVe siècle), University of British Columbia.

Marian, M & Makarian, C (2011). Les Arméniens de France et la Turquie La possibilité d’un dialogue ?, İFRİ, Bruxelles.

Michaud, J & Poujoulat J, (1841). Correspondance d’Orient [1833-1835], Bruxelles, Gregoirs, Wouters et Cie.

Mora, N (2011). Tarihten Günümüze Alman Kolektif Belleğinde Türk İmgesi ve Medyaya Yansıması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 21-33.

Moussa, S (2004). Portrait du sultan. Lamartine. Tiré Turquie, 243-253.

Moussa, S (2006). La métaphore de «l'homme malade» dans les récits de voyage en Orient. Romantisme, 1 (131), 19-28.

Özcan, A (2012). Türklere Yönelik Türkçe ve Yabancı Dillerde Ayrımcı Deyiş, Deyim ve Atasözleri. http://ayrimcisozluk.blogspot.com/2012/02/turklere-kars-yabanc-dillerde-ayrmc.html. Erişim tarihi: 21.05.2020

Özel, S (2003). Ermenilerin ve Yabancıların Gözüyle Türk-Ermeni İlişkileri ve Ermeni Sorununa Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 175-229.

Öztürk, İ & Gümüşoğlu, T & Gezer, G (2018). Kültürlerarası Çeviri Kapsamında Oryantalizm Ve Öteki Kavramı. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Cultural Studies), 4(8), 17-45.

Platov, İ (2012). Barbare et infidèle: L'image de l’ennemi turc dans la guerre de 1876-1878 en Russie à travers la presse, les brochures de propagande, les correspondances et les mémoires, Cahiers Balkaniques, 36-37, 1-23.

Poumarede, G (2009). Pour en finir avec la Croisade : mythes et réalités de la lutte contre les Turcs aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, PUF,

Raus, R (2003). L'évolution de la locution “à la turque”. Repenser l'événement sémantique, Langage et société, 3(105), 39–68.

Richard, J (2003). "La Mediterrannée des croisades", Francs et Orientaux dans le monde des croisades, Ed.J.Richard, Aldershot: Ashgate.

Rouillard, C (1940). The Turk en French History, Thought and Literature (1520-1660), Boivin.

Roux, J-P (1988). Le Harem. https://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/le_harem_de_topkapi_mythe_et_realite.as.p. Erişim tarihi: 24.05.2020

Rycaut, P (1670). Histoire de l’état présent de l’Empire ottoman (Tr.P.Briot), Amsterdam, Abraham Wolfgank,

Saman, H (2018). Türk Adı, Türklerin Anayırdu ve Göçler. C.Öztürk (ed.), Türk Tarihi ve Kültürü, (s.1-8). Ankara:Pegem.

Schemsi, K (1919). Turcs et Arméniens devant l'histoire : Noveaux Témoignages russes et turcs sur les atrocités aeméniennes de 1914 a 1918, Geneve, İmprimerie Nationale.

Senac, P (2000). Occident Medieval face a l'İslam: L'image de l'autre, Flammarion.

Servantie, A (2007). “Le long chemin de la modernisation turque”, Afkar, 18-21.

Smet, G (2015). Reconnaissance du Génocide arménien ?, Centre Jean Gol, Bruxelles.

Spohn, M. (1996). Herşey Türk İşi, Leyla Serdaroğlu (Çev.), Yapı Kredi Yayınları.

Şahin, H (2009). “Doğu Sorunu Çerçevesinde Osmanlı-Fransız İlişkileri”, A:Ü: Türkiyat Araştırmaları Enstitü Dergisi, 40, 277-315.

Taşar, M (2011). “Batı’nın Kendi Kimliğini İnşa Sürecinde Öteki Olarak Doğulu Kadın ve Harem”, Milli Saraylılar, 153-175.

Thomson, A (2008). L'Empire ottoman, symbole du despotisme oriental ?. Isabelle Gadoin et Marie-Élise Palmier-Chatelain. Rêver d'Orient, connaître l'Orient, ENS Éditions, 177-196

Turunç, G (2004). “La Turquie et l’Europe: Une relation embrouillée”, Mondes en développement, 4 (128:), 89- 113.

Twigg, S (2005). Preface. Schaefer, S & Austin, G & Parker, K (Haz.), Turks in Europe: Why are we afraid? içinde (s.i-iii). Foreign Policy Center.

Valensi, L (1987). Venise et la Sublime Porte. La naissance du despote, Hachette.

Vaner, S (2005) S.Vaner (dir.), La Turquie, Paris, Fayard, 13-29.

Veinstein, G (2000). Histoire turque et ottomane. Leçon inaugurale faite le vendredi 3 décembre 1999, Paris, Collège de France.

Vittorini, V (2015). L’image du monde arabe dans la littérature française et italienne du XIXe siècle, Analogies, différences, possibles influences, Université Nice Sophia Anitpolis.

Voltaire (1785). Œuvres Complètes de Voltaire, tome vingt huitième, La Société Littéraire–typographique.

Yavuz, H (2002). Oryantalizm Üzerine Bir Giriş Denemesi. Marife, 2, 53-63.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.