KLASİK EDEBİYATTA ÇOK BİLİNMEYEN BİR TÜR OLARAK RÛZ-NÂME VE MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR ÖRNEĞİ / A LITERARY GENRE UNKNOWN SUFFICIENTLY IN THE CLASSICAL LITERATURE: RÛZNAME AND AN EXAMPLE OF IT BY AN UNKNOWN AUTHOR

Mehmet Burak ÇAKIN

Öz


Klasik Türk edebiyatı ağırlıklı olarak nazım üzerine kurulu bir edebiyattır. Bu edebiyat geleneği içerisinde anlatmak istenen hemen her şey manzum olarak ifade edilmiştir. Bu sebeple farklı konuları işleyen birçok türde çokça manzum eser verilmiştir.

Bu çalışmada, klasik edebiyatta örneklerine az rastlanan ve çok bilinmeyen rûz-nâme türü ve türe ait bir örnek konu edilmiştir. Farsçada günlük yazı anlamına gelen rûz-nâme kelimesi, Türk tarih ve kültüründe farklı alanlardaki birkaç farklı türü adlandırmak için kullanılmıştır. Bunlardan biri de; ay veya haftanın günlerini konu alan, bu zaman dilimlerinde genel itibariyle neleri yapmanın iyi ve kötü olduğunu anlatılan edebî bir türdür.

Çalışmada incelenen rûz-nâmede haftanın yedi günü konu edilmiştir. Rûz-nâmede gündüzler tan, kuşluk, gün zevali, öğle, beyne’s- salateyn, ikindi, gün batımı; geceler ise mağrib, ‘işâ, ‘işâ’eyn, nısfu’l-lely, sülüseyn, sülüsü’l-âhir ve fecr olarak yedi zaman dilimine bölünmüştür. Bu zaman dilimlerine haftanın hangi gününde hangi gök cisminin hâkim olduğu söylenerek o zamanda uğurlu ve uğursuz olan işler anlatılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Klasik Türk edebiyatı, Tür, Rûz-nâme, Ebû Ma’şer-i Belhî

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Boyraz, Ş. (2000). Türk Halkbiliminin Yazılı Kaynakları Olarak Melhemeler [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çelebi̇oğlu, Â. (1975). Yazıcı Sâlih ve Şemsiyye’si. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31062.

Dizer, M. (1994). Ebû Ma’şer el-Belhî. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (C. 10, ss. 182-184). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Golkarian, K. (2005). Moheg Farsça Türkçe Sözlük. İstanbul: Alfa Publication.

Merkez-i Da’iretü’l-Ma’arif-i Bozorg-i İslami. (t.y.). Ebû Ma’şer-i Belhî. Dâniş-nâme-i Bozorg-i İslâmî (C. 6, s. 2562). http://ar.lib.eshia.ir/23022/6/2562

Sarıcaoğlu, F. (2008). Rûznâme. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (C. 35, ss. 278-281 ). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Vajehyab, (2020). Nâme, https://www.vajehyab.com/?q=%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 [Erişim Tarihi 10.10.2020]

Yıldız, A. (2016). Edebiyatımızda Çok Bilinmeyen Bir Tür: Rûznâme ve Bir Rûznâme Örneği. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 20(1), 429-444. https://doi.org/10.18505/cuifd.34438


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.