TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÜLKELERİNİN SALGIN SÜRECİNDE EĞİTİMDE YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ANA DİLİ EĞİTİMİNE YANSIMALARI / THE PROBLEMS ENCOUNTERED DURING THE PANDEMIC PERIOD IN EDUCATION IN THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES AND ITS REFLECTIONS ON NATIVE LANGUAGE EDUCATION

Bekir DİREKCİ, Bilal ŞİMŞEK, Serdar AKBULUT

Öz


COVİD-19 salgını nedeniyle toplumsal yaşamda sorunlar ortaya çıkmış, ülkeler çeşitli önlemler almak durumunda kalmıştır. Alınan önlemlerin bir kısmı ise eğitim alanında olmuştur. Söz konusu süreçte dünya genelinde uzaktan/çevrimiçi eğitim gündeme gelmiş ve birçok ülkenin uzaktan/çevrimiçi eğitime geçiş yaptığı görülmüştür. Bu süreç, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerde de benzer şekilde gelişmiştir. Öncelikle televizyon ve radyo kanalları gibi araçlar kullanılarak uzaktan başlatılan eğitim, ülkelerde geliştirilen dijital platformlarla desteklenmiş ardından farklı uygulamalar aracılığıyla çevrimiçi eğitim seçeneği oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca öğretmen ve öğrencilere dijital araç dağıtımı yapılmış ve öğretmenlerin dijital ortamda ders anlatabilme becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar verilmiştir. Yapılan araştırmalar ve yayımlanan raporlar incelendiğinde; Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerde, fizikî ve teknolojik altyapının eksikliği, öğretmen-öğrenci ve velilerin uzaktan/çevrimiçi eğitime yeterince hazırlıklı olmadığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin verimli kullanılamadığı, derslere katılım oranlarının düşmesi, ders sürelerinin yetersizliği, dijital içerik eksikliği, geri bildirim sağlanamaması, ölçme ve değerlendirmenin sağlıklı yapılamaması ve motivasyon kaybı gibi sorunların yaşandığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Türk Devletleri Teşkilatı; COVİD-19; uzaktan eğitim; çevrimiçi eğitim; ana dili eğitimi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahmadova, S. (18-19 June 2020). Teaching methods in the epidemic perid in Azerbaijan. 55th International Scientific Conference on Economic and Social Development Development, Baku.

Aijan, I. K. & Sharma, M. (2021). A Study on the impact of the online education system adopted during the Covid-19 pandemic with reference to Kyrgyzstan and India. Journal of Cardiovascular Disease Research, 12(2), 210-219.

Aldemir, C. & Avşar, M. N. (2020). Pandemi döneminde dijital vatandaşlık uygulamaları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 148-169.

Aydın, E. (2020). Covid-19 döneminde EBA ile yapılan uzaktan eğitim sürecinde canlı Türkçe derslerinin değerlendirilmesi. Journal of History School, 50, 512-540.

Aydın, E. & Erol, S. (2021). The views of Turkish language teachers on distance education and digital literacy during Covid-19 pandemic. International Journal of Education and Literacy Studies, 9(1), 60-71.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. (2021). Məktəblərdə “COVID-19”-la bağlı vəziyyətə dair məlumat. https://edu.gov.az/az/news-and-updates/15821-1. Erişim tarihi: 29.07.2021.

Bakhisheva, S. & Mukhtar, Z. (2020). Қашықтан білім берудің кейбір мәселелері мен мүмкіндіктері (Аралық Зерттеу). Вестник КазНУ. Серия педагогическая, 64(3), 59-70.

Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4), 131-151.

Blake, R., Wilson, N., Cetto, M., & Pardo-Ballester, C. (2008). Measuring oral proficiency in distance, face-to-face, and blended classrooms. Language Learning & Technology, 12(3),114-127.

Bokayev, B. & Torebekova, Z. (2021). Exposing policy gaps: the experience of Kazakhstan in implementing distance learning during the COVID-19 pandemic. Transforming Government: People, Process and Policy, 15(2), 275-290.

Chenoweth, N. A. & Murday, K. (2003). Measuring student learning in an online french course. Calico Journal, 20(2), 285-314.

Chenoweth, N. A., Ushida, E. & Murday, K. (2006). Student Learning in Hybrid French and Spanish Courses: An Overview of Language Online. Calico Journal, 24, 115-146.

Çarkıt, C. & Koçoğlu, A. (2020). Covid-19 sürecinde Türkçe dersi uygulamaları üzerine nitel bir araştırma. International Journal of Languages Education, 8(4), 110-122.

Çimen, Z. (2020, May 6). Türk dünyası raporu. Akademikaraştırma.org, https://akademikarastirma.org/aae-turk-dunyasi-raporu-mayis-2020/. Erişim tarihi: 07.06.2021.

Daniel, S.J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49, 91–96.

Doghonadze, N., Aliyev, A., Halawachy, H., Knodel, L. & Adedoyin, A. S. (2020). The degree of readiness to total distance learning in the face of COVID-19- teachers’ view (Case of Azerbaijan, Georgia, Iraq, Nigeria, UK and Ukraine). Journal of Education in Black Sea Region, 5(2), 2-41.

Durrani, N., Helmer, J., Polat, F. and Qanay, G. (2021). Education, gender and family relationships in the time of COVID-19: Kazakhstani teachers’, parents’ and students’ perspectives. Partnerships for Equity and Inclusion (PEI) pilot project report. Graduate School of Education, Nazarbayev University.

Dünya Bankası. (2020). Kırsal nüfus (Toplam nüfusun yüzdesi). https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS. Erişim tarihi: 22.07.2021.

Eken, Ö., Tosun, N. ve Tuzcu Eken, D. (2020). Covid-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128.

Em, A. (2021). Attending to diversity and inclusion through Content and Language Integrated Learning (CLIL) in Kazakhstan: Teachers’ experiences and practices in diverse CLIL classrooms (Unpublished master thesis). Nazarbayev University Graduate School of Education, Nur-Sultan City.

Enkin, E. & Mejías-Bikandi, E. (2017). The effectiveness of online teaching in an advanced spanish language course. International Journal of Applied Linguistics, 27(1), 176-197.

Euronews. (2020, 5 Mayıs). Dünyada Covid-19: İlk 4 ayında neler yaşandı? salgının seyri ne durumda? https://tr.euronews.com/2020/05/04/dunyada-covid-19-salg-n-n-ilk-100-gununde-yasananlar-ilk-nerede-ortaya-c-kt-nas-l-yay-ld. Erişim tarihi: 17.06.2021.

Fiş Erümit, S. (2021). The distance education process in K–12 schools during the pandemic period: Evaluation of implementations in Turkey from the student perspective. Technology, Pedagogy and Education, 30(1), 1-20.

Goertler, S. & Gacs, A. (2018). Assessment in online German: Assessment methods and results. Die Unterrichtspraxis/Teaching German, 51(2), 156-174.

Günaydın, Y. (2021). Türkçe öğretmenlerinin uzaktan eğitimde yazma becerisinin geliştirilmesine ilişkin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 71, 703-724.

Hurd, S. (2005). Autonomy and the distance language learner. Holmberg, Boerje; Shelley, Monica & White, Cynthia (Eds.), Distance education and languages: Evolution and change in (s. 1-19). New perspectives on language and education. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Huseinova, A. (2020). The development process of distance education in Azerbaijan. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 3, 101-105.

Inoyatova, Z. K. (2021). Organization and management of digital education in Uzbekistan during the COVID-19 pandemic. Psychology and Education Journal, 58(1), 1983-1994.

Karimova, T. & Garibli, E. (2019). Lifelong economic education based on distance learning education. 5th International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL, 93-98.

Kavan, N. & Adıgüzel, A. (2021). Türkçe öğretmenlerinin salgın süreci eğitim faaliyetlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Electronic Journal of Education Sciences, 10(19), 138-155.

Khusanov, K., Khusanova, G. & Khusanova, M. (2020). Distance education in Uzbekistan during the pandemic of Covid-19. https://www.researchgate.net/profile/Kasim-Khusanov/publication/342515299_Distance_Education_in_Uzbekistan_during_the_pandemic_of_Covid-191/links/5ef8f834299bf18816ee59ec/Distance-Education-in-Uzbekistan-during-the-pandemic-of-Covid-191.pdf. Erişim tarihi: 03.07.2021.

Kuldasheva, S. (2020). The effectiveness of using multimedia in distance learning in mother tongue. Педагогика В Теории И На Практике: Актуальные Вопросы И, 20-22.

Mert, O. (2015). Türk Konseyi (Keneşi) Türk Üniversiteler Birliği ve Türk Üniversiteler Birliği I. Genel Kurulu. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 53, 273-290.

Metin, M., Gürbey, S. & Çevik, A. (2021). Covid-19 Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-89.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2021). Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA). http://www.eba.gov.tr/.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2021a). EBA’da canlı sınıfla eğitim başlıyor. http://www.meb.gov.tr/ebada-canli-sinifla-egitimbasliyor/haber/20602/tr. Erişim tarihi: 29.05.2021.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2021b). Uzaktan eğitim için uydu frekans ve yayın platformları bilgileri. http://www.meb.gov.tr/uzaktan-egitim-icin-uydu-frekans-ve-yayinplatformlaribilgileri/haber/20565/tr. Erişim tarihi: 9.06.2021.

Millî Eğitim Bakanlığı. (2021c). Türkiye koronavirüs salgınında ulusal çapta uzaktan eğitim veren 2 ülkeden biri. http://www.meb.gov.tr/turkiye-koronavirus-salgininda-ulusal-capta-uzaktan-egitim-veren-2-ulkeden-biri/haber/20618/tr. Erişim tarihi: 27.06.2021.

Ministry of Education and Science of the Republic of Kyrgyzstan. (2021). Distance education. https://edu.gov.kg/kg/news/bilim-ber-zhana-ilim-ministrligi-mektep-okuuchulary-chn-distanttyk-okutuunu-kantip-uyushturat-tshndrbz/. Erişim tarihi: 27.10.2021.

Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan (2021). Uzbekistan: A timely response on learning during school closures. https://uzedu.uz/en/ozbekiston-maktablarning-yopilishiga-oz-vaqtida-javob. Erişim tarihi: 21.09.2021.

OECD. (2018). PISA 2018 insight and interpretations. Paris, France: OECD.

OECD. (2020). Education responses to COVID-19: Embracing digital learning and online collaboration. OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/education-responses-to-covid-19-embracing-digital-learning-and-online-collaboration-/. Erişim tarihi: 03.11.2021.

Özer, Ö. & Çekici, Y. E. (2020). Uzaktan eğitim yoluyla yürütülen Türk dili derslerinin değerlendirilmesi: nitel bir araştırma. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (7), 92- 110.

Özgül, E., Ceran, D. & Yıldız, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 395-412.

Salakhova, E., Shamsitdinova, M. & Shakhakimova, M. (2020). The impact of information technologies on distance education during pandemic in the Republic of Uzbekistan. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 8962-8967.

Sarıçam, İ., Özdoğan, Ü. & Topçuoğlu Ünal, F. (2020). Uzaktan eğitim bünyesindeki Türkçe dersinin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Turkish Studies-Educational Sciences, 15(4), 2943-2959.

Schneider, S.L. & Konsey, M.L. (2021). Distance learning in the era of COVID-19. Archives of dermatological research,(313), 389-390.

Serçemeli, M. ve Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.

Solidjonov, D. Z. O. (2021). The impact of the development of internet technologies on education at pandemic time in Uzbekistan. СТУДЕНТ ГО ДА, 108-110.

Speedtest. (2021). Speedtest global index. https://www.speedtest.net/global-index. Erişim tarihi: 03.10.2021.

Süğümlü, Ü. (2021). A case study on teaching Turkish through distance education. International Journal of Psychology and Educational Studies, 8(1), 174-190.

Şahin, M. C. & Tekdal, M. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: bir meta-analiz çalışması. https://www.researchgate.net/profile/Mehmet-Tekdal/publication/237803864_Internet_Tabanli_Uzaktan_Egitimin_EtkililigiBir_Meta-Analiz_Calismasi/links/0c960528b0dd23de1a000000/Internet-Tabanli-Uzaktan-Egitimin-EtkililigiBir-Meta-Analiz-Calismasi.pdf. Erişim tarihi: 09.10.2021.

Tanrıkulu, F. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde türkçe öğretmenlerinin dijital ortam ve içeriklerin kullanımında karşılaştıkları sorunlar. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 78-120.

Trading Economics (2020). Kişi başına düşen GSYİH- ülkeler listesi. https://tr.tradingeconomics.com/country-list/gdp-per-capita. Erişim tarihi: 02.11.2021.

Türk Devletleri Teşkilatı. (2015). Türk Konseyi 2015 faaliyet raporu. https://www.turkkon.org/assets/pdf/yayinlar/turk-konseyi-2015-faaliyet-raporu-4-tr.pdf. Erişim tarihi: 04.10.2021.

Türk Devletleri Teşkilatı. (2016). Türk Konseyi 2016 faaliyet raporu. https://www.turkkon.org/assets/pdf/yayinlar/turk-konseyi-2016-faaliyet-raporu-6-tr.pdf. Erişim tarihi: 04.10.2021.

Türk Devletleri Teşkilatı. (2021). Türk Devletleri Teşkilatı. https://www.turkkon.org/tr. Erişim tarihi: 03.11.2021.

Türk Devletleri Teşkilatı. (2009). Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kurulmasına dair Nahçıvan anlaşması. https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/Nahcivan_Anlasmasi_Turkce_20140417_193951.pdf. Erişim tarihi: 04.10.2021.

UNESCO. (2020). Distance learning strategies, what do we know about effectiveness? http://www.unesco.org/covid19EDwebinar. Erişim tarihi:29.11.2021.

UNESCO (2021a). COVID-19 impact on education. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#schoolclosures. Erişim tarihi:29.11.2021.

UNESCO (2021b). National learning platforms and tools. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses. Erişim tarihi:29.11.2021.

UNICEF. (2020, September). Education continuity in COVID-19 pandemic times: Impressions on introducing distance learning in basic. https://www.unicef.org/uzbekistan/media/3606/file/DL%20Rapid%20Assessment%20report%20Oct%206%202020%20eng.pdf. Erişim tarihi:15.10.2021.

WHO. (2020a, March 11), WHO director-general's opening remarks at the media briefing on COVID-19- 11 March 2020, Geneva, Switzerland. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. Erişim tarihi: 27.10.2021.

WHO. (2020b, January 17). Policy responses for Kyrgyzstan: 6.1 measures in other sectors. https://www.covid19healthsystem.org/countries/kyrgyzstan/livinghit.aspx?Section=6.%20Measures%20in%20other%20sectors&Type=Chapter. Erişim tarihi: 07.11.2021.

World Population Review. (2021). Education rankings by country 2021. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country. Erişim tarihi: 16.11.2021.

Yusupova, S. A. (2021). Modern distance education in Uzbekistan and its development prospects. Archive of Conferences, 23(1), 252-253


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.