Avrupa ile Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu’da Tarîkatlar ve Tekkeler

Selami ŞİMŞEK

Özet


Eski çağlardan beri Avrupa ile Asya arasında önemli bir güzergâh noktası durumundaki
Gelibolu ve çevresinde pek çok sûfî, tasavvufî kuruluş ve tekke faaliyet göstermiş olup, bu
faaliyetler neticesinde ortaya oldukça zengin bir tasavvufî kültür ve literatürü çıkmıştır.
Halvetîlik, Mevlevîlik, Bayrâmîlik, Celvetîlik, Kâdirîlik, Rifâîlik, Nakşibendîlik, Sa‘dîlik ve
Bektâşîlik bu bölgede faaliyetlerine rastlanan belli başlı tarîkatlardır. Bu tarîkatlara mensup
pek çok şâir ve yazar yetiştiği gibi, başta Ahmed Bîcân ve Yazıcızâde Mehmed olmak üzere,
Câhidî Ahmed Efendi, Şeyh Mehmed Dâğî, Ağazâde Mehmed Hakîkî Dede, Mustafa Dâniş
Dede, Burhâneddin Dede gibi Gelibolu Türk halk kültürü içerisinde önemli bir yere sahip
olan şahsiyetler de vardır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.