AHMET HAMDİ TANPINAR ŞİİRLERİNDE VAROLUŞSAL PROBLEM VE YALNIZLIK / THE EXISTENTIAL PROBLEM AND LONELINESS IN THE POEMS OF AHMET HAMDİ TANPINAR

Ahmet EVİS

Öz


Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962); araştırmacı, şair, yazar ve eleştirmen olarak Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Saf şiir yazma arzusuyla sanat anlayışında mükemmelliği arar. Anlamsal kapalılık ve sembollerin yoğunluğundan dolayı eserleri kolaylıkla idrak edilebilen türden değildir. Bu nedenle yapılan incelemelerde bazen metin bazen de yazar/şair odaklı inceleme metotlara başvurulmuştur.

Bu çalışmayla Tanpınar’ın şair kimliği öne çıkartılarak şiirlerindeki varlık problemine ve buna bağlı yalnızlığı ortaya çıkartan hususlara değinilmiştir. Şairin poetik anlayışının oluşmasında etkili olan edebî şahsiyetlere ve sanat anlayışlarına temas edilerek eserleri anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Bunlarla birlikte rüya ve zaman anlayışı odağında şiirlerinde kullandığı imajlarının oluşumuna ve psikanalitik yaklaşımın şiirine yansımalarına da dikkat çekilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Ahmet Hamdi Tanpınar; varoluşsal problem; yalnızlık; şiir

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ASİLTÜRK, Baki (2006), Parçacılılıktan Bütünselliğe Bir İdealar Tablosu: Her Şey Yerli Yerinde”, ToplumBilim “Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı” (20): 113-117.

AYDIN, Mehmet (2010), Kayıp Zamanın İzinde” Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

BALCI, Yunus (2004), Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirinde Ayna Üzerine, Erişim Tarihi: 13.09.2009, http://www.yunusbalci.com/mak/25-ahmet-hamdi-tanpjenar8217jen-juiirinde.html

BALCI, Yunus (2008), Tanpınar -Trajik Bir Şair ve Şiir-, İstanbul:. 3F Yayınevi

BALCI, Yunus (2009), Bir Sanatkârın Bilim Adamı Olarak Portresi: Ahmet Hamdi Tanpınar, Turkish Studies C IV (1): 5-28.

BATUR, Enis (1992), Ahmet Hamdi Tanpınar’dan “Seçmeler”, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

BERGSON, Henri (1986), Düşünce ve Devingen, İstanbul: MEB Yayınları.

BRENNER, Charles (1998), Psikanaliz / Temel Metinler, Ankara: HYB Yayıncılık.

ÇETİN, Nurullah (2002), “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiiri”, Hece Dergisi, Ahmet Hamdi Tanpınar Özel Sayısı, (61): 39-57.

ÇONGUR, H. Rıdvan (Haziran 2008), Ahmet Hamdi Tanpınar ve Zamanı Yaşamak, Türk Dili, C XCV, (678): 499-503.

DELLALOĞLU, F. Besim (2012), Ahmet Hamdi Tanpınar -Modernleşmenin Zihniyet Dünyası Bir Tanpınar Fetişizmi-, İstanbul: Kapı Yayınları.

DEVECİ, Mutlu (2011), “Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı Şiirinde Zamana Diyalektik Bir Bakış”, Turkish Studies, C VI (3): 715-729.

ENGİNÜN İnci - KERMAN Zeynep (2010), Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa, İstanbul: Dergâh Yayınları.

ERDEM, Ömer (2012), Şair Olan Tanpınar ya da Şiirinde Olmayan Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar -Tanpınar Zamanı Son Bakışlar-, s. 94-99, İstanbul: Kapı Yayınları.

ERDOĞAN, Mehmet (2009), Bir Eleştirmen Olarak Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul: Dergâh Yayınları.

ESEN, Nükhet (2012), “Günlüklerdeki Tanpınar”, Ahmet Hamdi Tanpınar -Tanpınar Zamanı Son Bakışlar-, s. 100-106, İstanbul: Kapı Yayınları.

EYÜBOĞLU, Sabahattin (2002), "Tanpınar'da Zaman", Bir Gül Bu Karanlıklarda, İstanbul: Kitabevi Yayınları.

KAPLAN, Mehmet (1982), Tanpınar’ın Şiir Dünyası, İstanbul: Dergâh Yayınları.

KAPLAN, Mehmet (2005), Şiir Tahlilleri 2 -Cumhuriyet Devri Türk Şiiri-, İstanbul: Dergâh Yayınları.

KERMAN, Zeynep (1992), Tanpınar’ın Mektupları, İstanbul: Dergâh Yayınları.

KOLCU, Ali İhsan (2002), Zamana Düşen Çığlık: Tanpınar’ın Şiirinin Epistemolojik Kaynakları, İstanbul: Dergâh Yayınları.

KOLCU, Ali İhsan (2009), Tanpınar’ın Poetikası, Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.

OKAY, Orhan (1990), “Ölümünün Yirmi Beşinci Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar: Hayatın Batısından, Şiirin Doğusuna”, Sanat ve Edebiyat Yazıları, s. 204-218, İstanbul: Dergâh Yayınları.

ÖKTEM, Ülker (2000), "Descartes, Kant, Bergson ve Husserl'de Sezgi", A.Ü. DTCF Dergisi, C XL (1-2): 159-189.

ÖZCAN, Tarık (2012), “Tanpınar’ın Şiirlerinde Zaman Anlayışı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C XXII (1): 75-84.

ÖZER, E. Emine (2006), “Tanpınar’ın Şiir Anlayışı ve Şiirinin Kaynakları Üzerine Bir İnceleme”, Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, (20): 83-91.

ÖZKAN, Senail (2006), Schopenhauer Paradaokslar Üzerinde Raks, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

SCHOPENHAUER, Arthur (2005), Okumak-Yazmak ve Yaşamak Üzerine, İstanbul: Şule Yayınları.

ŞENDERİN, Zübeyde (2008), “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Hikâyelerinde Karakter Yaratımında Çocukluk Yıllarının Rolü”, Gazi Türkiyat, (2): 169-184.

TANPINAR, Ahmet Hamdi (2007), Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: Dergâh Yayınları.

TANPINAR, Ahmet Hamdi (2011), Bütün Şiirleri, İstanbul: Dergâh Yayınları.

TODOROV, Tzvetan (2008), Poetikaya Giriş, İstanbul: Metis Yayınları.

UÇMAN, Abdullah (2006), “Değişen Değerler Karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C IV (7): 479-509.

UÇMAN, Abdullah (2012), “Ölümünün 50. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Hatırlamak”, TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, C II (5): 21-37.

YUVA, Hümeyra (2009), “Türk Şiirinde Zaman Teminin Değişimi”, Turkish Studies, (4): 1653-1717.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.