ALMANYA’DAKİ TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DIŞ ÇEVRE AKTÖRLERİYLE İLİŞKİLERİ: BAVYERA EYALETİNDEKİ TÜRK DERNEKLERİYLE BİR ARAŞTIRMA/ RELATIONS OF TURKISH CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS IN GERMANY WITH EXTERNAL ENVIRONMENTAL ACTORS: A RESEARCH ON TURKISH O

Elif KOCAGÖZ

Öz


Almanya’daki Türk sivil toplumu, özellikle son dönemde hem Almanya hem Türkiye’de oluşan karşılıklı gündemler itibariyle, her iki devlet açısından başta politik ve sosyal açılardan olmak üzere giderek önem kazanmaktadır. Literatürde Almanya’daki Türk derneklerinin dış dünyayla ilişkilerini ortaya koyan çalışmalarla karşılaşılmamış, bu konuda geniş kapsamlı saha araştırmalarının yapıldığı görülmemiştir. Bu çalışmanın amacı Almanya’nın Bavyera eyaletinde faaliyette bulunan Türk sivil toplum kuruluşlarının dış çevrelerinde yer alan çeşitli aktörlerle ilişkilerini incelemektir.

Çalışmada mülakatlar ve anket şeklinde kalitatif ve kantitatif araştırma teknikleri kullanılmış, anketten elde edilen bulgular, mülakatlardan elde edilen bilgilerle birlikte değerlendirilmiştir. Ankete, kayıtlı üye sayıları toplamı 13.049 olan, yılda toplam 2447 faaliyet üreten ve yarısı bir başka çatı kuruluşa üye olan Bavyera eyaletinde yerleşik toplam 96 dernek katılmıştır. Araştırma bulgularında, incelenen 13 dış çevre aktörü arasında, derneklerin başkonsolosluk ve Alman makamlarıyla iyi ilişkiler, Türkiye’deki siyasetçiler ve Türkiye’deki dernekler ile kötü ilişkiler kurdukları görülmüştür. Cevaplayıcıların yalnızca üçte biri “dış dünyayla ilişkileri geliştirme” konusunun derneklerinde öncelikle ele alınması gerektiğini ifade etmiştir.


Anahtar Kelimeler


Sivil Toplum Kuruluşları; Türk Dernekleri; Türk Toplumu; Almanya; Bavyera

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ADIGÜZEL, Yusuf (2011), Yeni Vatanda Dini ve İdeolojik Yapılanma: Almanya`daki Türk Kuruluşları, İstanbul: Şehir Yayınları.

AMELINA, Anna - FAIST Thomas (2008), “Turkish Migrant Associations in Germany: Between Integration Pressure and Transnational Linkages”, Revue européenne des migrations internationales, 24(2): 91-120.

ANDREASEN, Alan R.. - KOTLER Philip (2008), Strategic Marketing for Nonprofit Organizations, Upper Saddle River, NJ: Pearson, 7. bs.

ANHEIER, Helmut (2004) Civil Society: Measurement, Evaluation, Policy, London: Earthscan.

ATILGAN, Canan (1999), “Türkische politische Organisationen in der Bundesrepublik Deutschland, kommunalpolitik”, Konrad Adenauer Stiftung, Erişim Tarihi: 24.03.2017, http://www.kas.de/wf/doc/kas_3521-544-1-30.pdf?070110192608

AYDIN, Yaşar (2014), “The new Turkish diaspora policy: its aims, their limits and the challenges for associations of people of Turkish origin and decision-makers in Germany”, Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin, Erişim Tarihi: 15.01.2017, http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/41070/ssoar-2014-aydin-The_new_Turkish_diaspora_policy.pdf?sequence=1

BMFI Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2011), “Migranten(dach)organisationen in Deutschland”, Erişim tarihi: 12.02.2017, http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/IB/2012-04-25-migrantenorganisationen-in-deutschland.pdf?__blob=publicationFile

CETİNKAYA, Handan (2000), “Türkische Selbstorganisationen in Deutschland: neuer Pragmatismus nach der ideologischen Selbstzerfleischung”, (Ed. Thränhardt D., Hunger U.), Einwanderer-Netzwerke und ihre Integrationsqualität in Deutschland und Israel, Münster: Lit Verlag.

CİCİOĞLU, Filiz (2012), "Türk Dış Politikası ve Sivil Toplum Kuruluşları: Türkiye’nin Balkanlar ve Türk Dünyasına Yönelik Politikası Üzerinden Bir Değerlendirme", Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi, 1(1): 75-88.

COSKUN, Nurcin (2007), Importance of Ethical Public Relations in Non-profit Organisations, Master Thesis, Auckland University of Technology, Erişim Tarihi: 26.04.2017 http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/406/CoskunN.pdf?sequence=4

DARTAN, Muzaffer (2012), “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Almanya’daki Türk Lobi Gücünün Rolü”, Marmara Journal of European Studies, No: 2: 141-161.

DESTATIS, Statistisches Bundesamt (2015), “Bevölkerung und Erwerbstätigkeit: Bevölkerung mit Migrationshintergrund, Ergebnisse des Mikrozensus 2014”, 1(2.2), Erişim tarihi: 06.01.2017, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220147004.pdf?__blob=publicationFile

DYER, Sam – vd. (2002), “Managing public relations in nonprofit organizations”, Public Relations Quarterly; Rhinebeck, 47(4): 13-17.

FEINGLASS, Art (2005), The public relations handbook for nonprofits: a comprehensive and practical guide, San Francisco: Jossey-Bass.

FROGNER, Eli (1985), “On Ethnic Sport Among Turkish Migrants in the Federal Republic of Germany”, International Review for the Sociology of Sport, 20(1-2): 75-86.

HALM, Dirk – SAUER, Martina (2007), Bürgerschaftliches Engagement von Türkinnen und Türken in Deutschland, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

HALM, Dirk – SAUER, Martina (2004), “Freiwilliges Engagement von Türkinnen und Türken in Deutschland”, Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, H(11-12): 416–424.

HUHN, Daniel – METZGER, Stefan (2013), “Ethnizität, Identität und Sport. Das Selbstverständnis von Fußballvereinen mit Türkeibezug im Ruhrgebiet und in Berlin”, (Ed. Schultze G., Thränhardt D.), Migrantenorganisationen. Engagement, Transnationalität und Integration, Bonn: FES, 55-64.

HUHN, Daniel – vd. (2014), “Gründungsmotive türkisch geprägter Fußballvereine” (Ed. Hunger U., Pioch R., Rother S.), Migrations- und Integrationspolitik im europäischen Vergleich, Berlin: Lit Verlag.

HUNGER, Uwe (2005) “Ausländervereine in Deutschland. Eine Gesamt erfassung auf der Basis des Bundesausländervereinsregisters”, (Ed. Weiss K., Thränhardt D.), SelbstHilfe. Wie Migranten Netzwerke knüpfen und soziales Kapital schaffen, Freiburg: Lambertus, 221-244.

KECK, Margaret E. - SIKKINK, Kathryn (1998), Activists Beyond Borders, Advocacy Networks in International Politics, Ithaca: Cornell University Press.

KLEINDIENST-CACHAY, Christa (2005), “Kann Sport die Integration türkischmuslimischer Mädchen in die Gesellschaft fördern?“, (Ed. Deutscher Sportbund): Diskussionforum „Integration von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund im und durch den Sport, Frankfurt am Main: Eigendruck, 25–56.

KLÖCKNER, Jennifer (2015), Freiwillige Arbeit in gemeinnützigen Vereinen. Eine vergleichende Studie von Wohlfahrts- und Migrantenorganisationen, Wiesbaden: Springer VS.

KOCABAŞ, Fatma (2008), "Küreselleşme Bağlamında Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların Güçlendirilmesinde İnternetin Önemi", Kamu-İş, 10(2): 173-195.

KOÇ, Ali (2012), Yurtdışında Yaşayan Türk Diasporasının Lobicilik Potansiyeli: Avustralya Örneği, Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara.

KÜÇÜKHÜSEYİN, Şevket (2002), “Türkische politische Organisationen in Deutschland”, Zukunftsforum Politik, Broschürenreihe Nr. 45, Konrad-Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin, Erişim tarihi: 12.03.2017, http://www.kas.de/wf/doc/kas_855-1522-1-30.pdf?070110192650

LECY, Jesse – vd. (2012), "Non-Governmental and Not-for-Profit Organizational Effectiveness: A Structured Literature Review", Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 23(2): 434-457.

LEMMEN, Thomas (2000), Islamische Organisationen in Deutschland, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.

MEYER, Conny (2006), Die Transnationalität türkischer Migrantenorganisationen, München: GRIN Verlag.

ÖNER, Selcen (2014), “Turkish community in germany and the role of turkish community organisations”, European Scientific Journal, 10(29): 72-88.

ÖNER, Selcen (2015), “The role of Turkish community organisations in Berlin: Their role in Turkey-Germany and Turkey-European Union relations”, (Ed. Sirkeci İ., Elçin D., Şeker G.), Politics and Law in Turkish Migration, London: Transnational Press London, 155-169.

ÖNSOY, Murat (2011), "Bir Varoluş Mücadelesi: Glasnost’tan Günümüze Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşları", Oaka, 6(11): 90-110.

ÖZCAN, Ertekin (1989), Türkische Immigrantenorganisationen in der Bundesrepublik Deutschland: die Entwicklung politischer Organisationen und politischer Orientierung unter türkischen Arbeitsimmigranten in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin West, Berlin: Hitit.

ÖZDEMİR, Gürbüz (2011), "Katılımcı Demokrasinin Öznesi STK’ların Sahip Olması Gereken Nitelikler", 9. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, C.1, İstanbul.

SEZGİN, Zeynep (2008), “Turkish Migrants' Organizations: Promoting Tolerance toward the Diversity of Turkish Migrants in Germany”, International Journal of Sociology, 38(2): 78-95.

SMITH, Ronald D. (2013), Strategic Planning for Public Relations, Newyork: Routledge, 4. bs.

STAHL, Silvester (2013), “Türkische Sportvereine in Deutschland als Kristallisationspunkte transnationaler Netzwerke und Identitäten”, (Ed. Pusch B.), Transnationale Migration am Beispiel Deutschland und Türkei. Wiesbaden: Springer VS, 215-233.

STGM Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (2005), “Haritalama Çalışması, Sivil Toplum Kuruluşları: İhtiyaçlar ve Sınırlılıklar”, Araştırma Raporu, Erişim tarihi: 21.03.2017, http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/s/t/stgm-haritalama-calismasi-yada-ekim2005.pdf

TAM Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı (2005) “Freiwilliges Engagement von Türkinnen und Türken in Deutschland”, Projekt der Stiftung Zentrum für Türkeistudien im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Erişim tarihi: 06.02.2017, http://www.ufuq.de/wp-content/uploads/2005/03/gesamtdownload,property=pdf,bereich=engagementtuerkisch,sprache=de,rwb=true.pdf

TGMN Türkische Gemeinde in der Metropol Region Nürnberg (2009) “TGMN auf der Weltkonferenz der Vereinten Nationen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit”, Erişim tarihi:18.01.2017, http://www.tgmn.de/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=27&pid=31

THRÄNHARDT, Dietrich (2013), “Migrantenorganisationen. Engagement, Transnationalität und Integration”, (Ed. Schultze G., Thränhardt D.), Migrantenorganisationen. Engagement, Transnationalität und Integration, Bonn: FES.

VERMEULEN, Floris (2006), The Immigrant Organising Process: Turkish Organisations in Amsterdam and Berlin and Surinamese Organisations in Amsterdam, 1960-2000, IMISCOE Dissertations, Amsterdam University Press.

YILMAZ, Kadir Kürşat (2013), "Devletlerin Dış Politika Oluşturma ve Uygulamalarında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü", Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 36,(Mayıs – Haziran): 1-14.

YTB T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (nd), Almanya Ülke Detay, Erişim tarihi: 07.01.2017, https://www.ytb.gov.tr/ulke_detay.php?detay=1

YURDAKUL, Gökçe (2006), “State, Political Parties and Immigrant Elites: Turkish Immigrant Associations in Berlin”, Journal of Ethnic and Migration Studies, 32(3): 435-453.

YURDAKUL, Gökçe (2009), From Guest Workers into Muslims: The Transformation of Turkish Immigrant Associations in Germany, Newcastle: Cambridge Scholars.

YÜKLEYEN, Ahmet - YURDAKUL, Gökçe (2011), “Islamic Activism and Immigrant Integration: Turkish Organizations in Germany”, Immigrants & Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora, 29(1): 64-85.

ZiviZ (2012), “Zivilgesellschaft Verstehen, Zivilgesellschaft in Zahlen”, Erişim tarihi: 07.01.2017, http://www.ziviz.info/fileadmin/download/ziviz_survey2012.pdf


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.