TARİH VE KÜLTÜREL İLETİŞİM EKSENİNDE NAZEMİN M. GELEN’İN HASAN BULLİLER ROMANINI YENİDEN YORUMLAMAK / REINTERPRETING THE “HASAN BULLİLER” NOVEL OF NAZEMİN M. GELEN IN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURAL COMMUNICATION

Mustafa YENİASIR, Burak GÖKBULUT

Öz


Destan, roman, hikâye ve tiyatro gibi vakaya dayanan edebî eserlerde, o vakayı gerçekleştiren, eserin olay örgüsünde merkez konumda bulunan ve başkahraman olarak isimlendirilen bir tip vardır. Hasan Bulliler romanının ve destanının başkahramanı da Hasan Bulli’dir. Hasan Bulli yaşadığı dönemde hem Türkler hem de Rumlar tarafından bir kahraman olarak görülen ve ülkedeki baskıcı yönetimlere karşı çıkmış olan bir destan kahramanıdır.

Hem Hasan Bulliler Destanı’nda hem de destandan hareketle kaleme alınan romanda, Kıbrıs’ta İngiliz Yönetimi döneminin başlarında, haksız suçlamalarla mahkûm edilerek dağa çıkan ve yıllarca dağda yaşayan üç kardeş ile onların yandaşlarının öyküsü dile getirilir.

Nazemin M. Gelen, “Hasan Bulliler” romanında tarihî gerçeklerden yola çıkarak Hasan Bulliler ve ailesinin yaşamını konu almıştır. Makalemizde Hasan Bulli kardeşlerden yola çıkarak, Kıbrıs Türklerinin o yıllarda yaşadığı tarihî olayları ve dönemin sosyo-kültürel yaşamını ortaya koymaya çalıştık. Bununla birlikte o yıllardan günümüze getirdiğimiz kültürel değerlerimizden hareketle eserin nesiller arası kültürel iletişimde önemli bir rol oynadığını gördük.


Anahtar Kelimeler


Hasan Bulliler; tarihî roman; Kıbrıs; İngiliz Sömürge Yönetimi; kültür; kültürel iletişim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKTAŞ, Şerif, (2000), Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları.

BOZKURT, İsmail, (2001), “Ethnic Perspective In Epics: The Case Of Hasan Bulliler”, Electronic Journal of Folklore, Sayı 16: 96-104. (https://www.folklore.ee/folklore/vol16/bulliler.pdf)

ÇOBANOĞLU, Özkul, (2012), “Kıbrıs Türk Halk Kültüründe Halk Kahramanı Kalıbı ve Sosyo-Psikolojik İşlevleri”, Millî Folklor, 11 (41): 29-35. (http://www.millifolklor.com/Yayin/41)

DEMİRDAĞ, Refika Altıkulaç, (2016), “Köy Romanlarında Eşkıyalık ve Kahraman Olma Arzusu”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11 (15): 31-49. (http://www.turkishstudies.net/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=Volume%2011%20Issue%2015)

GELEN, Nazemin M., (1980), Bir Devrin Efsane Kahramanları Hasanbulliler, Lefkoşa: Halkın Sesi Ofset.

KÜLAHLIOĞLU İSLAM, Ayşenur, (2004), “Kuruluştan Kurtuluşa, Dört Tarihi Roman”, Türkbilig, Sayı 8: 108-123. (http://www.turkbilig.com/icerik.asp?sayi=200408)

KAREKLAS M.B.E., M. Ch., (2001), Hasan Bulliler’in Suç Faaliyetleri, (çev: Mehmet Demiryürek), Lefkoşa: Işık Kitabevi Yayınları.

ÖZDEMİR, Metin, (2015), “İslam’ın Barış Dini Olmasının Kur’anî Temelleri”, International Journal of Science Culture and Sport, Özel Sayı 4: 72-80. (http://www.iscsjournal.com/OncekiSayilarDetay.aspx?Sayi=12)

ŞİMŞEK, Ahmet, (2006), “Tarihsel Romanın Eğitimsel İşlevi”, Bilig, Sayı 37: 65-80. (http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/kcfinder/upload/files/bilig-37-bahar-2006.pdf)

TOPRAK, Zafer - vd. (1997), İnkılap Tarihi Dersleri Nasıl Okutulmalı, İstanbul: Sarmal Yayınları.

YILDIRIM, Ali - ŞİMŞEK, Hasan, (2013), Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 9. bs.

YORGANCIOĞLU, Oğuz, (2000), Kıbrıs Türk Folkloru, Magosa.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.