ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN ÖNEMLİ BİR ESERİ: GÜLŞEN-İ HAYAT / AN IMPORTANT WORK OF OLD ANATOLIAN TURKISH: GÜLŞEN-İ HAYAT

Gökhan ÖLKER

Öz


Gülşen-i Hayat’ın elimizde iki nüshası vardır. İkisi de Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesinde kayıtlıdır. Birinci nüsha çalışmamızda esas aldığımız nüsha olup 13652 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Nüshada eserin tam adı “Gülşen-i Hayat ve Merhem-i Memat” olarak geçmektedir. Bu ad eserin ilk sayfasında, besmelenin hemen üzerine kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Eserin ikinci nüshasında ise “Haza Kitabu Tuhfeti’l-Ebrar”  başlığı vardır. Bu ad da besmelenin hemen üzerinde kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Eser 12752 arşiv numarasıyla kayıtlıdır.

Gülşen-i Hayat bir mevize, nasihat ve vaaz kitabıdır. Hedef kitlesi halk olduğu için anlatımda samimi ve sade ifadeler hâkimdir. Söylenilen sözlerin etkisini artırabilmek için ayetlerden, hadislerden örnekler verilmiş, birçoğu günümüzde dahi halk arasında anlatılan hikâyeler kıssalar metnin geneline serpiştirilmiştir.

Biz bu çalışmamızda Gülşen-i Hayat’ın konusu, yazarı, tarihi, nüshaları, fiziksel özellikleri, imlası ve dili hakkında bilgi vereceğiz

Anahtar Kelimeler


Tuhfetü’l-Ebrar, Gülşen-i Hayat, Eski Anadolu Türkçesi, Âşık Yunus

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKLAR

AHTERÎ, Mustafa (1310), Ahterî-i Kebîr, İstanbul: Matbaa-yı Âmire.

ARAT. R. Rahmeti (1987), Anadolu Yazı Dilinin Tarihi İnkişafına Dair, Makaleler, Ankara: TKAE Yayınları.

ÇAĞBAYIR, Yaşar (2007), Ötüken Türkçe Sözlük, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

ÇANGA, Mehmet (2004), Kur’an-ı Kerim Lügati, İstanbul: Timaş Yay.

DEVELLİOĞLU, Ferit (1998), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (15. Basım), Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.

DİLÇİN, Cem (1983), Yeni Tarama Sözlüğü, Ankara: TDK Yayınları.

EKER, Süer (2011), Çağdaş Türk Dili, İstanbul: Grafiker Yayınları.

ERCİLASUN Ahmet Bican (2009), Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.

ERGİN, Muharrem (1997), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları.

GÜLSEVİN, Gürer-Erdoğan BOZ (2004), Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Gazi Kitabevi

Gülsevin Gürer (1997), Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Ankara: TDK Yayınları.

KORKMAZ, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yay.

KORKMAZ, Zeynep (2013). Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

ÖLKER, Gökhan (2015-Haziran), Tarihi Belli Olmayan Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinin Tarihlendirilmesinde Yeni Bir Kıstas: “Et-/İt-” Ve “Kıl-” Fiillerinin Kullanım Sıklığı, TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/2 2015 s. 546-563

ÖLKER, Gökhan (2015), Gülşen-i Hayat, Konya: Palet Yayınları

ÖZKAN, Mustafa (1995), Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul: Filiz Kitabevi

PARLATIR, İsmail (2006), Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Yargı Yayınevi.

REDHOUSE, Sir James (2001), A Turkish And English Lexıcon, İstanbul: Çağrı Yayınları.

SAMİ, Şemseddin (1998), Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Alfa Yayınları.

SARI, Mevlût (1980), El-Mevarid, Arapça-Türkçe Lûgat, İstanbul: İpek Yayınları.

STAİNGASS, Francis Joseph (t.y.), A Comprehesive Persian-English Dictionary. http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/steingass/ (30.05.2013).

ŞÜKÛN, Ziya (1996), Farsça-Türkçe Lûgat, Gencine-i Güftar Ferhengi Ziya, Ankara: MEB Yayınları.

Tahir, Bursalı Mehmed (1916), Osmanlı Müellifleri, C. 3, İstanbul: Matbaa-yı Amire.

Tarama Sözlüğü (2009), XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla, 8 C, Ankara: Türk Dili Kurumu Yayınları (3. Baskı).

TAŞ, İbrahim (2009), Kutadgu Bilig’de Söz Yapımı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

TATCI, Mustafa (1997), Yunus Emere Divanı, Âşık Yunus IV, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1998),: Osmanlı Türkçesine Giriş, İstanbul: Alfa Yay.

TİMURTAŞ, Faruk Kadri (1994), Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul: Enderun Kitabevi.

TOLKUN, Selahattin (2011): Fiil Çekiminde Görülen İstisnai Haller, 38. ICANAS 10-15.09.2007, Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu, s. 1725-1735, Ankara.

Türkçe Sözlük (2009): Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara 2012.

YILDIZ, Mustafa-ÖLKER, Gökhan (2009), Divanü Lügati’t-Türk’teki Oğuzca Kelimelerin Dede Korkut Hikâyelerindeki Durumu. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. S. 26. s. 1-21.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.