KÜRESEL KENTLER VE TÜRKİYE KENTLERİNİN KÜRESEL KENTLER ARASINDAKİ KONUMLARI / GLOBAL CITIES AND STATUS OF THE TURKEY’S CITIES AMONG THE GLOBAL CITIES

Onur Kemal YILMAZ

Özet


Küreselleşme olgusu her geçen gün gelişim hızını daha da arttırmaktadır. Bu süreç içerisinde küreselleşmeyi üreten ve ona yön veren kentler de önemli ana aktörler olarak dikkat çekmektedirler. Ekonomi, sosyo-kültür ve siyaset gibi alanlarda dünyaya yön veren küresel kentler; başta içinde bulundukları ülkeler olmak üzere, çevre bölgeler ve dünyanın geri kalanı için stratejik öneme sahiptirler. Dolayısıyla bilimsel ve profesyonel anlayışla bu kentlerin özelliklerini ve sırlamalarını tespit eden endeksler geliştirilmektedir. Bu endekslerde Türkiye’den de kentler yer almaktadır. Bu çalışma ile amaçlanan; Türkiye kentlerinin küresel kentler arasındaki konumlarını tespit etmektir. Çalışma kapsamında tarama modelinin alt uygulaması olan genel tarama yöntemi kullanılmıştır ve küresel kentleri değerlendiren en nitelikli beş endekste Türkiye kentlerinin konumları araştırılmıştır. Yapılan araştırmada, küresel kent endekslerinde Türkiye’den sadece İstanbul ve Ankara’nın yer aldığı görülmüştür. Genel olarak sıralamalarda İstanbul’un konumu 23 ile 96 arasında, Ankara’nın konumu ise 75 ile 164 arasındadır. İstanbul, bu çalışma kapsamında incelenen 5 endekste de kendisine yer bulurken, Ankara ise 3 tanesinde yer alabilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Küresel Kent Endeksi, Küresel Şehir, Dünya Şehri, Ekonomik Küreselleşme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ABRAHAMSON, Mark (2004), Global Cities, Londra: Oxford Üniversitesi Yayınları.

AKTEL, Mehmet (2001), “Küreselleşme Süreci ve Etki Alanları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 6 (2): 193 - 202.

AT Kearney 2018b, https://www.atkearney.com/2018-global-cities-report, Erişim Tarihi: 26.10.2018

AT Kearney 2018a, https://www.atkearney.com.tr/about-us/who-we-are, Erişim Tarihi: 26.10.2018

BATMAZ, Nazlı Yücel (2010), Küresel Kentlerin Yönetimi ve İstanbul İçin Bir Model Önerisi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Doktora Tezi.

CITIGROUP 2018, https://www.citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/hotspots2025.pdf, Erişim Tarihi: 27.10.2018.

CLARK, David (2003), Urban World / Global City, Londra: Routledge Yayınevi.

CURTIS, Simon (2016), Global Cities and Global Order, Oxford: Oxford Üniversitesi Yayınları.

FEWKES, Jacqueline (2006), “Culture and Globalization”,

VAIDYA, Ashish (Der.) Globalization, Santa Barbara: ABC-CLIO Yayınevi.

FRIEDMANN, John (1986), “The World City Hypothesis”, Development and Change, 17: 69-83.

GAWC 2018a, http://www.lboro.ac.uk/gawc/group.html, Erişim Tarihi: 25.10.2018.

GAWC 2018b, http://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb300.html, Erişim Tarihi: 25.10.2018.

GAWC 2018c, http://www.lboro.ac.uk/gawc/gawcworlds.html, Erişim Tarihi: 25.10.2018.

GAWC 2018d, http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016.html, Erişim Tarihi: 25.10.2018.

GAWC 2018e, http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2016t.html, Erişim Tarihi: 25.10.2018.

GFCI 2018, https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI23.pdf, Erişim Tarihi: 28.10.2018.

HOLTON, Robert (2005), Making Globalization, New York: Macmillan Yayınevi.

KARASAR, Niyazi (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.

KAYAN, Ahmet, (2015, Haziran), “Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri ve Küresel Kentlerin Özellikleriyle İlgili Bir Değerlendirme”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10 (1): 283-286.

KIVILCIM, Fulya (2013), “Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1): 219-230.

KNOX, Paul (2000), “World Cities in a World – System”, KNOX, Paul – TAYLOR, Peter (Der) World Cities in a World – System, Cambridge: Cambridge Üniversitesi Yayınları.

LEMANSKI, Charlotte (2007), “Global Cities in The South: Deepenning Social and Spatial Polarisation in Cape Town”, Cities, 24 (6): 448-461.

Mori Memorial 2018, http://www.mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2017_en.pdf, Erişim Tarihi: 29.10.2018.

OĞUZTÜRK, Bekir Sami – ALPARSLAN, Ali Murat (2011), “E-Ticaret Stratejisinde Entelektüel Sermayenin Görünümü”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (13): 145-168.

Oxford Learners Dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/globalization#globalization__9, Erişim Tarihi: 24.10.2018.

POWNER, Leanne C. (2006), “Political Systems and Governance”, VAIDYA, Ashish (Der.) Globalization, Santa Barbara: ABC-CLIO Yayınevi.

ROBERTSON, Roland (1996), Globalization, Londra: Sage Yayınevi.

SASSEN, Saskia (1991), The Global City, New Jersey: Princeton Üniversitesi Yayınları.

STEARNS, Peter (2010), Globalization in World History, New York: Rotledge Yayınevi.

STEGER, Manfred (2003), Globalization: A Very Short Introduction, Londra: Oxford Üniversitesi Yayınları.

TAYLOR, Peter Taylor, World City Network, Routledge Yayınevi, Londra, 2004, s.52.

WATERS, Malcolm (2001), Globalization, New York: Routledge Yayınevi.

YAYLI, Hasan (2012), “Küreselleşmenin Kentler Üzerine Etkisi: İstanbul Örneği”, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (24): 331-355.

Steven Brakman, Harry Garretsen ve Charles Marrewjik, “Industrial Location and Competitiveness”, Ashish Vaidya (Der.) Globalization, ABC-CLIO Yayınevi, 2006, s.112.

Tarkan Oktay, “Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri”, Strategic Public Management Journal, Sayı: 4, 2016, s. 51.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.