ZİVANİYA’DAN KAHVEYE KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜNDE İÇECEKLER VE SOSYO-KÜLTÜREL İŞLEVLERİ / FROM ZİVANİYA TO COFFEE: BEVERAGES IN TURKISH CYPRIOT CULTURE AND THEIR SOCIO-CULTURAL FUNCTIONS

BURAK GÖKBULUT, Mustafa YENİASIR

Öz


Gerek Kıbrıs’ta gerekse dünyada içecek tüketiminin, insan hayatında önemli bir yer tuttuğu yadsınamaz bir gerçektir. Yiyeceklerin ayrılmaz bir parçası konumunda bulunan içecekler, aynı zamanda yemeklerden sonra da tüketilmektedir. Her ne kadar zorunluluk gibi gözükse de gerek yiyecekler gerekse içecekler, içinde bulunulan toplum ve o topluma ait olan kültür tarafından şekillendirilmektedir. Her toplum farklı nedenlerle bazı içecekleri kendilerine adapte ederken, bazı içecekleri de zaman içinde unutmuştur. 1571 yılında adanın Türkler tarafından fethedilmesiyle birlikte Anadolu’nun değişik bölgelerinden adaya iskân edilen insanlar, diğer kültürel öğeleriyle birlikte yeme-içme kültürlerini de birlikte getirmişler, aynı zamanda burada bulunan çeşitli malzemelerle farklı yiyecekler ve içecekler de icat etmişlerdir. Bununla birlikte günümüzde adada bulunan Rum toplumuyla da kültürel etkileşim sayesinde Türklere ait olan bazı içecekler Rumlar tarafından tüketilirken, Rum toplumuna has bazı içecekler de Türkler tarafından kabul görülmüştür. Çalışmada Kıbrıs Türklerinin hayatında önemli bir işleve sahip olan içecekler ortaya konularak, bunların kullanımı ile sosyal işlevleri değerlendirilecektir.


Anahtar Kelimeler


Kıbrıs; İçecek; Kültür; Anadolu; Yemek.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


DİLEK, İbrahim (2007), “Sibirya Türklerinde Ateşle İlgili İnançlar, Törenler ve Bazı Efsaneler”, Bilig Dergisi, Güz, sayı 43: 33-54.

GÖKÇE, Turan (1998), “1571 Yılında İç-İl Sancağından Sürülüp Kıbrıs’ta İskân Edilen Aileler”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı II: 1-78.

GÖKÇE, Turan (1999), “1572-73 Yıllarında Kıbrıs’ta İskân Edilmek Üzere Karaman ve Rûm Vilâyetlerinden Sürülen Aileler”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, sayı III: 9-74.

GÜNEŞ, Serkan (2012), “Türk Çay Kültürü ve Ürünleri”, Millî Folklor, yıl 24, sayı 93: 234-251.

HASSAN, Ümit (2000), Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Ankara: Alan Yayınları.

İSLAMOĞLU, Mahmut (1994), “Dipkarpaz Rum Folklorunda Türk Folklor Unsurları”, Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı, Araştırma-İnceleme ve Tebliğler, Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Yay.

KARATEPE, Pınar - YALÇIN, Halil (2014), “Kefirli Sağlık”, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt 4, sayı 2: 23-30.

KIZILDEMİR, Özgür vd. (2014), “Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel Gelişiminde Yaşanan Değişimler”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 14, sayı 3: 191-210.

SARIOĞLAN, Mehmet - CEVİZKAYA, Gülhan (2016), “Türk Mutfak Kültürü: Şerbetler”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Sobiad), cilt 6, sayı 24: 237-250.

ŞAHBAZ, Selin (2007), Geçmişten Günümüze Kahvehaneler, Kahvehanelerin Sosyal Yaşamdaki Yeri ve Önemi: Aydın Merkez Örneği, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek lisans tezi).

ŞEN, Mehmet Akif (2017), “Topraktan Külaha Yasak Hazine Salep”, Gıda Mühendisliği Dergisi, sayı 42: 65 – 69.

TÜRKMEN, Fikret - YENİASIR, Mustafa (2008), “Kıbrıs Türk Edebiyatında Yer Alan Mizahi Şiirler Üzerine Bir Değerlendirme”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt 1, sayı VIII: 179- 187.

YILMAZ, Pelin (2012), “Menengiçten Şuruba Gaziantep’te İçecek Kültürü”, Folklor/Edebiyat, cilt 18, sayı 69: 25-39.

YORGANCIOĞLU, Oğuz (1980), Kıbrıs Türk Folkloru, Mağusa: Canbulat Basımevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.