GÖÇMEN FOLKLORU BAĞLAMINDA BAŞHÜYÜK’E (KONYA) YERLEŞEN KARAÇAY-MALKAR TÜRKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / AN EVALUATION IN THE CONTEX OF MIGRANT FOLKLORE ON KARACHAY-MALKAR TURKS WHO SETTLED DOWN IN BAŞHÜYÜK (KONYA)

Nilgün AYDIN

Öz


Tarih, pek çok milletin savaş, siyasi ve ekonomik durumlar, sürgün, doğal afetler gibi sebepler sonucunda gerçekleşen birçok göçe tanıklık etmiştir. Bazı toplumlar, kendi istekleri ile göç ederken; bazıları ise, göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Göç etmek zorunda kalan toplumlardan biri de Karaçay Türkleridir.

Makalede, Kuzey Kafkasya’da Elbruz (Mingi Tav) Dağı etrafında yaşayan ve buradan göç ederek Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük Kasabası’na yerleşen Karaçay Türklerinin göç serüveninin tarihsel arka planı ile Başhüyük’e yerleşmeleri hakkında bilgi verildikten sonra, burada oluşturdukları kültürel ortam göçmen folkloru bağlamında ele alınmış ve geçiş dönemleri ile ilgili uygulamalar üzerinden bazı değerlendirmeler yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Folklor, göç, göçmen folkloru, Karaçay Türkleri, Başhüyük.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alangu, Tahir (1983), “Balkan Ulusları İle Türkiye Arasında Karşılıklı ve Sürekli Folklor İlişkileri, Ortak Unsurlar, Göçmen Folkloru Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Folkloru El Kitabı, İstanbul: Adam Yayınları.

Assmann, Jan (2001), Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, (çev. Ayşe Tekin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bayat, Fuzuli. (2009), “Sözlü Tarih Kavramı: Geçmişin Anlamlandırılması Geleceğin Kurulması”, Folklor/ Edebiyat, S. 57/1.

Demirpolat, Nalan [Derleyen], (1992), Göçle ilgili ağıt, [kaynak kişi: Hüseyin Yıldız, 1936 doğumlu, ilkokul mezunu, Kafkasya’dan gelen ihtiyarlardan, derleme tarihi: 09.02.1992], SÜ. Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kayıt no: 1804.

Emiroğlu, Kudret-Suavi Aydın (2003), Antropoloi Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Görkem, İsmail (2006), “Tahir Alangu’nun Balkan Folkloru Çalışmaları”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, S.11.

Özkan, Nevzat (2002), Türk Dilinin Yurtları, Ankara: Akçağ Yayınları.

Saydam, Abdullah (1997), Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Tabakçı, Nurullah (2009), Alt kültürlerde Kimlik Türkiye’deki Karaçaylar, Konya: Kömen Yayınları.

Tavkul, Ufuk (1982), “Başhüyük Köyünden Derlenen Karaçay Âdet ve Gelenekleri”, Kırım Dergisi, c. 12, S. 47, s. 47-53.

Tavkul, Ufuk (2004), “Türkiye’deki Kafkasya Başhüyük”, Kafkasların Kalbine Yolculuk Karaçay Malkar, Ankara: Bengü Yayınları.

Yıldırım, Dursun (1998), “Coğrafyadan Vatana Geçiş ve Vatan ile Göç Ediş Problemi”, Türk Bitiği Araştırma /İnceleme Yazıları, Ankara: Akçağ Yayınları.

Kaynak Şahıslar:

Tokay Delibay, 1952, Konya, üniversite mezunu, evli, emekli tarih öğretmeni, derleme yeri ve zamanı: Başhüyük, Eylül 2014.

Havva Fatma Malkondu, 1957, Konya, lise mezunu, evli, ev hanımı, derleme yeri ve zamanı: Başhüyük, Eylül, 2014.

Nurullah Tabakçı, 1966, Eskişehir, doktora, evli, akademisyen, derleme yeri ve zamanı: Başhüyük, Eylül, 2014.

Medine Tezcan Bağcı, 1973, ortaokul mezunu, evli, ev hanımı, derleme yeri ve zamanı: Başhüyük, Eylül, 2014.

Fatih Tavlan, 1983, üniversiye mezunu, bekâr, inşaat mühendisi, derleme yeri ve zamanı: Başhüyük, Eylül, 2014.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.