ANKARA’NIN DİLBİLİMSEL MANZARASI: TİCARİ TABELALAR / LINGUISTIC LANDSCAPE OF ANKARA: COMMERCIAL SIGNBOARD

Emre ÇETİNKAYA

Öz


Toplumdilbilimin alt araştırma alanlarından biri olan dilbilimsel manzara, kamusal alanı çevreleyen dillerin nicelik ve nitelik açısından nasıl bir görünüm sergilediğini incelemektedir. Literatürün ilk çalışmalarında, elde edilen veriler ışığında toplumda yaşayan ulusların ana dillerinin sokağa yansıması yani dilbilimsel canlılığı araştırılmaktaydı. Bugün ise, çıktılardan elde edilen sonuçların göç, siyaset, ticaret gibi birbirinden farklı ancak domino etkisiyle birbirini bağlı değişkenlere cevap verdiği anlaşılmıştır. Bu makale, dilbilimsel manzara çalışmalarını Türkiye’den seçilen örneklerle tanıtmayı ve Altındağ, Mamak ve Çankaya semtleri özelinde Ankara’nın dilbilimsel manzarasıyla ilgili genel bir görünüm sunmayı hedeflemektedir. Ancak çalışmanın sınırlılıkları gereği resmi kurum ve kuruluşların dili, araştırma bölümünün dışında tutulmuştur. Buradaki amaçlarımızdan biri de, toplumun devlet politikalarından bağımsız olarak ticari tabelaları nasıl ve hangi koşullarda şekillendirdiğini sorgulamaktır.


Anahtar Kelimeler


Dilbilimsel Manzara; Dilsel Canlılık; Kamusal Alan; Tabela; Ankara

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Backhaus, P. (2006). Multilingualism in Tokyo: A look into the linguistic landscape. International Journal of Multilingualism, 3(1), 52-66.

Ben-Rafael, E. (2009). A sociological approach to the study of linguistic landscapes, Elana Shohamy & Durk Gorter (Ed.), Linguistic landscape: Expanding the scenery, içinde (40-54). New York, NY & London: Routledge.

Cenoz, J. & Gorter D. (2006). Linguistic landscape and minority languages. International Journal of Multilingualism, 3(1), 67-80.

Edelman, L. (2010). Linguistic Landscapes in the Netherlands: A Study of Multilingualism in Amsterdam and Friesland. The Netherlands: LOT.

Giles, H., Richard Y. Bourhis & Donald M. Taylor (1977). Towards a theory of language in ethnic group relations. Howard Giles (ed.), Language, ethnicity and intergroup relations, içinde (307-348), London: Academic Press.

Huebner, T. (2006). Bangkok’s linguistic landscapes: Environmental print, codemixing and language change. International Journal of Multilingualism, 3(1). 31-51.

Johanson, L. (2007). Türkçe Dil İlişkilerinde Yapısal Etklenler. (N. Demir, Çev.). Ankara: TDK.

Köktekin F. & Kara F. (2006). Erzurumda iş yeri adlarında dil kirliliği. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 542, 129-138.

Landry, R. & R. Y. Bourhis (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), 23-49.

Moore, I. (2014). Negotiating Public Space: The Post-Soviet Linguistic Landscape in Kazakhstan.

Reh, M. (2004). Multilingual writing: A reader-oriented typology - With examples from Lira Municipality (Uganda). International Journal of the Sociology of Language, 170, 1-41.

Sancak, Şenol vd. (2008). Dil ve kültür yozlaşmasında Giresun örneklemi. Karadeniz Araştırmaları, 16, 101-111.

Scollon, R. & Scollon, S. (2003). Discourses in place: Language in the material world. London & New York, NY: Routledge.

Shibilyev, J. (2014). Linguistic landscape approach to language visibility in post-Soviet Baku. Bilig, 71. 205–232.

Şahbaz, N. K. & Sakar, C. (2017). Suriyeli mültecilerle değişen iş yeri tabelalarının dilsel kullanımlar açısından incelenmesi: Mezitli ilçesi örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, (5)3, 472-484.

Tekin, F. & Cantürk, S. (2018). Dil kirliliği bağlamında Giresun (Merkez) iş yeri isimleri üzerine bir araştırma. International Journal of Social Science, 72. 157-172.

Wendel, John N. (2017). Istanbul’s Linguistic Landscapes: Sociolinguistic Profıles of Four Istanbul Neighborhoods. Proceedings of INTCESS 2017 4th International Conference on Education and Social Sciences, 6-8 February 2017- Istanbul, Turkey


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.