ATEBETÜ’L- HAKÂYIK’TA ONTOLOJİK METAFORLAR / THE ONTOLOGICAL METAPHORS IN ATEBETU’L- HAKAYIK

Muhammed Emin YILDIZLI

Öz


Metaforlar bir topluluğun, milletin, medeniyetin sosyal, siyasal, felsefî vb. yaşayış ve hissediş şeklinin, öncelikle düşüncede şekillenip bu düşüncenin uyandırdığı duygulardan hareketle kullanılan dil aracılığıyla belli bir düzen ve uyumluluklar neticesinde sözcükler vasıtasıyla muhataba aktarılma olayıdır. Bu düşünüş ve ifade kalıplarından hareketle yola çıkıldığında metaforlara yönelik yapılan/ yapılacak çalışmalar, metaforların ait olduğu toplumların bilinçaltındaki birikimlerine ulaşmayı mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda hazırlanan bu çalışmayla Atebetü’l- Hakâyık’taki ontolojik metaforlar, Reşit Rahmeti Arat’ın çalışmasından hareketle tespit edilecek ve bu tespitler ışığında dönemin ve eserin metaforik düşünce yapısı üzerinde tartışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Metafor, Ontolojik Metafori Atebetü’l- Hakâyık, Atebetü’l- Hakâyık’ta Ontololojik Metaforlar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akarsu, B. (1979). Felsefe Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Arat, R. R. (1992). Atebetü’l- Hakâyık. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.

Ercilasun, A. B. (2013). Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi. Ankara: Akçağ.

Hançerlioğlu, O. (1982). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kök, A. , Eker, Ö. (2016). Atebetü’l- Hakâyık’ın Tanıklığında Bilgi Metaforları. Türk Dünyası Araştırmaları, 225, 223-237. Erişim Adresi: http://www.tdav.org.tr/wp-content/uploads/2017/07/aras_225.pdf

Lakoff, G. ; Johnson, M. (2005). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil. İstanbul: Paradigma.

Yıldızlı, M. E. (2011). Kutadgu Bilig’te Dünya Metaforu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yıldızlı, H., Erdol, T. A., Baştuğ, M., & Bayram, K. (2018). Türkiye’de öğretmen kavramı üzerine yapılan metafor araştırmalarına yönelik bir meta-sentez çalışması. Eğitim ve Bilim, 43(193).

Yunusoğlu, M. K. (2016). Budist Türk Çevresi Eserlerde Metaforlar. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.