SELİM İLERİ ROMANLARINDA ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN’A YÖNELİK YAKLAŞIMIN NİTELİKLERİ / THE QUALİTİES OF THE APPROACH TOWARDS ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN IN SELİM İLERİ’S NOVELS

Gökay DURMUŞ

Öz


Selim İleri, edebiyatımızın farklı türlerde eser vermiş üretken yazarlarındandır. İleri, kendine özgü bir poetika sahibi olması bakımından da önemli bir isimdir. Yazar, anlatılarına belirlediği poetik ilkeleri yansıtırken  geçmiş ile şimdiki zamanı buluşturmak ister. Bu amaçla geçmişin edebi birikimini güncele   taşımak ve insanların  maziye yönelik yaklaşımlarında olumlu  katkı sahibi olmak arzusundadır. Yazar söz konusu  birikimi  sadece isimler ve eserler odağında işlemez. Kurguladığı sahneleri ve kahramanları, tartıştığı konuları bu birikimden seçtiği malzemelerle zenginleştirir.

                İleri’nin çalışmaya esas teşkil eden beş adet romanı, Abdülhak Hâmid’in edebiyat tarihimizdeki yeri ekseninde şekillenmiş romanlardır. Çalışmada, bu romanlarda Hâmid’in şahsiyeti, yaşamı ve eserleriyle ilgili olarak nasıl bir yaklaşım sergilendiği tahlil edilmeye çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Selim İleri, edebiyat, roman, Abdülhak Hâmid Tarhan.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akıncı, G. (1954). Abdülhak Hâmit Tarhan. Hayatı, Eserleri ve Sanatı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Akyüz, Kenan (t.y.). Modern Türk Edebiyatı’nın Ana çizgileri. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Ayaşlı, M. (2019). İşittiklerim Gördüklerim Bildiklerim. İstanbul: Timaş Yayınları.

Ayvazoğlu, B. (2007). 1924. Bir Fotoğrafın Uzun Hikâyesi. İstanbul: Kapı Yayınları.

Banarlı, N. S. (t.y.). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi II. (y.y.y.).

Ecevit, Y (2006). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Emre, İ. (1993). Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

Enginün, İ. (1986). Abdülhak Hâmid Tarhan. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Enginün, İ. (2006). Abdülhak Hâmit Tarhan. Parlatır, İ. (Ed.), Tanzimat Edebiyatı içinde (s.411-555). Ankara: Akçağ Yayınları.

Enginün, İ. (2012). Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 2. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Ertaylan, İ. H. (2011). Türk Edebiyatı Tarihi I-IV. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Gümüş, S. (2007). Selim İleri’nin Kırk Yılı. İnci, H. (Hzl.) Şimdi Seni Konuşuyorduk içinde (s. 163-167). İstanbul: Doğan Kitap.

İbnü’l Emin Mahmud Kemal İnal. (2000). Son Asır Türk Şairleri C. II. (Hzl. M. Kayahan Özgül) Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

İleri, S. (1984). Saz Caz Düğün Varyete. (y.y.y.) Altın Kitaplar Yayınevi.

İleri, S. (1991). Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın. İstanbul: Can Yayınları.

İleri, S. (2000). Solmaz Hanım Kimsesiz Okurlar İçin. İstanbul: Oğlak Yayınları.

İleri, S. (2001). İstanbul Seni Unutmadım. İstanbul: Oğlak Yayınları.

İleri, S. (2002). Anılar; Issız ve Yağmurlu. (Söyleşiyi Gerçekleştiren Handan Şenköken) İstanbul: Doğan Kitap.

İleri, S. (2007). Yarın Yapayalnız. İstanbul: Doğan Kitap.

İleri, S. (2012). Yıldızlar Altında İstanbul. İstanbul: Everest Yayınları.

İleri, S (2013). Mel’un. İstanbul: Everest Yayınları.

İleri, S. (2018). Kumkuma. İstanbul: Everest Yayınları

Karaosmanoğlu, Y. K. (2003). Gençlik ve Edebiyat Hatıraları. İstanbul: İletişim Yayınları.

Kuntay, M. C. (2012) Üç İstanbul. İstanbul: Oğlak Yayınları.

Mengi, Nesrin (2009). Selim İleri’nin Romancılığı. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Mutluay, R. (1970). 100 Soruda XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Özgül, M. K. (2006). Divan Yolu’ndan Pera’ya Selametle. Ankara: Hece Yayınları.

Sevengil, R. A. (2015). Türk Tiyatro Tarihi. İstanbul: Alfa Basım Yayın.

Tanpınar, A. H.(2005). Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergâh Yayınları.

Tarhan, A. H. (1959). Finten. Ankara: Marif Basımevi.

Tarhan, A. H. (2013a) Abdülhak Hâmid’in Hatıraları. (Hzl. İnci Enginün) İstanbul: Dergâh Yayınları.

Tarhan, A. H. (2013b). Bütün Şiirleri. (Hzl. İnci Enginün) İstanbul: Dergâh Yayınları.

Ünaydın, R. E. (1972). Diyorlar ki. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Kalp Kırmadan Ayrılmak İstiyorum Bu Dünyadan. (19.111. 2018).www.sabitfikir.com.tr.

Yayıncılık Anlayışımız Moda Üzerine Kurulu. (24.10.2018). www. gazeteduvar.com.tr.

Sözünü Sakınmadan (25.06.2012). www.sabitfikir.com.tr.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.