NİHÂLÎ İBRÂHÎM İBN SÜLEYMÂN HALÎFE VE MİR’ÂTÜ’L-‘UKALÂ ADLI ESERİ / NİHALİ İBRAHİM İBN SÜLEYMAN HALİFE AND HİS WORK NAMED MİRATUL-UKALA

Mehmet ALTUNMERAL, Mehmet Yunus YAZICI, Hayrettin BAHAR

Öz


Ahlak; insandaki iyi ve kötü huyların, tabiatin, faziletlerin tümüne verilen addır. Bu konu din, felsefe, mantık, siyaset vb. alanlarda olduğu gibi edebiyat alanında da işlenmiştir. Pend-nâme, siyaset-nâme, nasihat-nâme gibi edebî türlerle hikemî şiirler ahlak merkezinde oluşturulmuştur. Bunun yanında Ahlâk-ı Alâ’î, Ahlâk-ı Muhsinî gibi önemli eserler edebiyat tarihimizde yerini almıştır. Mir’âtü’l-Ukalâ adlı eser de bunlardan biridir. Nihâlî İbrâhîm ibn Süleymân Halîfe tarafından kaleme alınmıştır. Tıp ilmiyle ilgilenen ve bir müddet Mekke ve Medîne’de evrak memurluğu yapan Nihâlî eserini Sultan III. Selim’in tahtta bulunduğu dönemde tamamlanmıştır. Bu makalede Nihâlî hakkında ulaşılan bilgilere, ona ait olan eserlerin tanıtımına, Mir’âtü’l-Ukalâ’nın muhteva ve üslup açısından incelemesine, ulaşabildiğimiz dokuz nüshasının katalog bilgilerine yer verilecektir.


Anahtar Kelimeler


Nihâlî, Mir’âtü’l-Ukalâ, Ahlak, Tıp

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.