19. YÜZYIL ŞAİRİ AHMED MAZHAR (HAYATI, ESERLERİ Ve SANAT ANLAYIŞI) / THE 19th CENTURY POET AHMED MAZHAR (HIS LIFE, WORKS AND ART APPROACH)

İncinur ATİK GÜRBÜZ

Öz


Bu çalışma, 19. yüzyıl şairi ve yazarı Ahmed Mazhar hakkındadır. Mazhar, Mecmû‘a-i Eş‘ârım (1898) adlı bir şiir kitabı ile Gazeteci (1909-10) adlı bir piyes kaleme almıştır. Sanatçı, iki eser kaleme almış olmasına rağmen herhangi bir biyografik kaynağa girmemiştir. Bu sebeple doğum ve ölüm tarihleri de dâhil olmak üzere onun hakkında elimizde herhangi bir bilgi mevcut değildir. Ayrıca ne sanatçı ne de eserleri ile ilgili bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu bakımdan edebiyat tarihine katkıda bulunmak amacıyla çalışmamızda Ahmed Mazhar’ın hayatı, eserleri ve sanat anlayışı hakkında çeşitli tespitler ve değerlendirmeler yapılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede öncelikle yukarıda isimleri zikredilen eserlerdeki ipuçları değerlendirilerek Mazhar’ın yaşam öyküsü genel hatlarıyla da olsa belirlenmeye çalışılacaktır. Sonrasında eserleri hakkında kısaca bilgi verilecektir. Daha sonra da eserlerinden -özellikle de Mecmû‘a-i Eş‘ârım’dan- elde edilen bulgular ışığında sanatçının edebî kişiliğiyle ilgili değerlendirmeler yapılacak ve onun gelenekle ilişkisi sorgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler


Türk edebiyatı, klasik Türk şiiri, 19. yüzyıl, Ahmed Mazhar, Mecmû‘a-i Eş‘ârım, Gazeteci

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Açıkmeşe Zeytin, Z. (2014). Veli Recai Velibeyoğlu’nun Bütün Türk Şairleri adlı eseri (k-m arası şairler) (inceleme-metin) (Yüksek lisans tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=gyLHMouPes-CvnhRcjQsKT4blJyZ2qKS6LaPchf8kUysODdRoA

d-BJs0IrxJH0j

Ahmed Mazhar (1316). Mecmû‘a-i Eş‘ârım. İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası.

Ahmed Mazhar (1325). Gazeteci. İstanbul: Asır Matbaası.

And, M.(2014). Başlangıcından 1983’e Türk tiyatro tarihi. İstanbul: İletişim Yay.

Arslan, M. (2014a). Ahmed Mazhar. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Erişim adresi: http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/mazhar-ahmed

Arslan, M. (2014b). Sa'îd, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îd. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Erişim adresi: http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/said-kemal-pasazade-mehmed-said

Atik Gürbüz, İ. (2011). Divan tertibinde türün şekle tercihine bir örnek: İlâhîzâde Mehmed Emîn Vâsık Divanı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 123-131. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202393

Beyhan, M. A. (1993). Bir II. Abdülhamid devri aydınının profili: Lastik Said Bey. Osmanlı Araştırmaları, XIII, 167-205. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/oa/issue/10965/131142

Burma, M. (2012). Bulgaristan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılış sürecinde Bulgar ayaklanmaları. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1(1), 67-90. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/baed/issue/34531/381504

Doğan, H. (2018). Döneminin şâirlerinin kaleminden sultan İkinci Abdülhamid’e medhiyeler. İstanbul: Şamil Yayınevi.

İnal, İ. M. K. (1969). Son asır Türk şairleri (Cüz VII). İstanbul: Millî Eğitim Basımevi

Kurnaz, C. (2007). Osmanlı şair okulu. Ankara: Birleşik Yayınevi.

Kutlar Oğuz, F. S. (2003). Sa’dî ve Dîvânçe’si. Türkoloji Dergisi, XVI(2), 193-219. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkoloji/issue/43348/527607

Poyraz, T. & Tuǧrul, N. (1967). Tiyatro bibliyografyası (1859-1928). Ankara: Millî Kütüphane Yay.

Şimşir, B. N. (1986). Bulgaristan Türkleri (1878-1985). İstanbul: Bilgi Yayınevi.

Uzun, M. İ. & Arslan, A. T. (2010). Takrîz. İslam ansiklopedisi (C. 39, s. 472-474). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Erişim adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/takriz

Velibeyoğlu, V. R. (1975). Örneklerle basılı bütün şiir kitapları antolojisi (C. 1-2). İstanbul: Dilmen Basımevi.

Yılmaz, M. (1992). Edebiyatımızda İslamî kaynaklı sözler. İstanbul: Enderun Kitabevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.