HADÂ’İKU’L-HAKÂ’İK FÎ TEKMİLETİ’Ş-ŞAKÂ’İK’TA TELMİH VE TEŞBİH UNSURU OLARAK ŞAHISLAR / PERSONS AS AN ELEMENT OF ALLUSION AND SIMILITUDE IN HADÂ’İKU’L-HAKÂ’İK FÎ TEKMİLETİ’Ş-ŞAKÂ’İK

Duygu KAYALIK ŞAHİN

Öz


Klasik Türk edebiyatını besleyen kaynaklardan biri şahıslardır. Müellifler, bilhassa kişi tasvirlerinde, kişiyi methetmek, eleştirmek ya da kişinin ferdî özelliklerini daha iyi ve daha etkileyici ifade edebilmek gibi çeşitli amaçlarla şahıslara yer vermişlerdir. Mitolojik, efsanevî, kültürel ve dinî şahısların öne çıkan hasletleri, genellikle eser kahramanlarınınkiyle kıyaslanmış; hatta çoğu zaman, memduhun daha üstün olduğuna vurgu yapılmıştır. Telmih ve teşbih unsuru olarak zikredilen bu şahıslar, zamanla edebiyatın içerisinde motifleşmiş; her bir şahıs, sahip oldukları vasfın timsali olmuştur.

Türk edebiyatında manzum ve mensur çok sayıda eser kaleme alan Atâyî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik isimli biyografik eserindeki kişi tasvirlerinde, sahip oldukları özellikler ile dünyaya nam salan Türk, Arap ve Fars başta olmak üzere farklı uyruktaki kişileri çeşitli bağlamlarda zikretmiştir. Atâyî’nin, tarihî, mitolojik, dinî, efsanevî ve edebî kimlikleriyle öne çıkan şahısları hangi bağlamda kullandığını ortaya koymayı hedeflediğimiz bu çalışmada öncelikle, Atâyî’nin telmih ve teşbih unsuru olarak kullandığı 99 isim tespit edilmiştir. Bu isimler, “Peygamberler”, “Dinî-Tasavvufî Şahsiyetler”, “Tarihî Şahsiyetler”, “Mitolojik ve Efsanevî Şahsiyetler”, “Masal ve Hikâye Kahramanları”, “Diğer Şahıslar” ve “Hakkında Bilgi Bulunamayanlar” olmak üzere 7 ana başlık hâlinde tasnif edilerek incelenmiştir. Çalışmada ayrıca, telmih ve teşbih unsuru olarak yer verilen şahısların öne çıkan hususiyetlerinin, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik’a kattığı mana zenginliği de belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Klasik Türk Edebiyatı, Atâyî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik fî Tekmileti’ş-Şakâ’ik , Teşbih, Telmih, Şahıslar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ağırakça, A. (2019). Kâfûr Ebü’l-Misk. İslâm ansiklopedisi (C. Ek 2., s. 1-2). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Akkaya, H. (2010). Süleyman. İslâm ansiklopedisi (C. 38, s. 60-62). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Akkuş, M. (1995). Nefi divanı’nda tipler ve kişilikler. Erzurum: FEF Yay.

Akkuş, M. (2000). Divan şiirinde insan ı-dini kişilikler. Erzurum: FEF Yay.

Akkuş, M. (2006). Klasik edebiyatta tipler. T. S. Halman (Ed.), Türk edebiyatı tarihi (C. 2) içinde (s. 393-402). Ankara: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Albayrak, N. (2000). İsfendiyar. İslâm ansiklopedisi (C. 22, s. 511-512). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Alışık, G. S. (2009). Sâm Mirza, İslâm ansiklopedisi (C. 36, s. 61). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Arslan, M. (2007). Türk edebiyatında hamse. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 5 (9), 305- 322. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/655263

Ateş, S. (1996). Habîb en-Neccâr. İslâm ansiklopedisi (C. 14, 373-374). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Aydın, İ. H. (2005). Molla Fenârî. İslâm ansiklopedisi (C. 30, s. 245-247). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Bulut, A. (2019). Tablavi. İslâm ansiklopedisi (C. Ek-2, s. 569-570). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Çelebi, İ. & Kurnaz, C. (1998). Hızır. İslâm ansiklopedisi (C. 17, s. 406-4l2). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Demirel, Ş. (2001). 16. yüzyılda divan şairlerinden behiştî ve heft-peyker mesnevisinin tematik açıdan incelenmesi, Selçuk üniversitesi türkiyat araştırmaları dergisi, 9, 187-217. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/258246

DİA. (1988). Abbas. İslâm ansiklopedisi (C. 1, s. 16-17). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Donuk, S. (2017), Hadâ’iku’l-hakâ’ik fî tekmileti’ş-şakâ’ik: nev‘îzâde atâyî’nin şakâ’ik zeyli (C. I-II). İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay.

Durmuş, İ. (2005). Mizah, İslâm ansiklopedisi (C. 30, s. 205-206). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Erkan, M. (1999). İbn Mühennâ. İslâm ansiklopedisi (C. 20, s. 218-219). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Fayda, M. (1994). Ebû Bekir, İslâm ansiklopedisi (C. 10, s. 101-108). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Gökbulut, H. (2001). Kâfiyeci. İslâm ansiklopedisi (C. 24, s. 154-155). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Gökyay, O. Ş. (1977). Tılsımlı Gömlekler. Türk folklor araştırma yıllığı içinde (s. 93-113). Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Harman, Ö. F. & - Kurnaz, C. (1998). Hüdhüd. İslâm ansiklopedisi (C. 18, s. 461-462). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Harman, Ö. F. (2013). Yusuf, , İslâm ansiklopedisi (C. 44, s. 1-5). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Kapar, M. A. (2002). Kus b. Sâide. İslâm ansiklopedisi (C. 26, s. 460). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Kaya, M. (1991). Aristo. İslâm ansiklopedisi. (C. 3, s. 375-378). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Kılıç, H. (2003). el-Makâmât. İslâm ansiklopedisi (C. 27, s. 414-415). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Kont, M. (2019). Hamzanâme'nin 12. cildinin halk bilimsel incelemesi (metin-sözlük) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Kök, B. (2007). Nûreddin Zengî, Mahmud. İslâm ansiklopedisi (C. 33, s. 259-262). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Lugal, M. N. (2011). Şehname (C. 1-2). İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Naskali, Esko. (2010). Şâpûr, İslâm ansiklopedisi (C. 38, s. 346). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Onay, A. T. ( 2019). Açıklamalı divan şiiri sözlüğü eski türk edebiyatında mazmunlar ve izahı, (C. Kurnaz, Haz.). Ankara: Kurgan Edebiyat.

Öngören, R. & Albayrak, N. (2000). İbrâhim bin Edhem, İslâm ansiklopedisi (C. 21, s. 293-296). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Örs, Derya. (2009). Siyâvuş. İslâm ansiklopedisi (C. 37, s. 308-309). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Özcan, A. (2001). İvaz Efendi. İslâm ansiklopedisi (C. 23, s. 490). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Pala, İ. (2006). Ansiklopedik divan şiiri sözlüğü. İstanbul: Kapı Yay.

Pala, İ. (2006). Mühr-i Süleyman. İslâm ansiklopedisi (C. 31, s. 61-64). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Saraç, Y. (2020). Emrî, Emrullah. Erişim adresi: http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/emri-emrullah

Savran, A. (2000). İmruülkays b. Hucr. İslâm ansiklopedisi (C. 22, s. 237-238). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Süleyman, T. (1997). Hâtim et-Tâî. İslâm ansiklopedisi (C. 16, s. 472-473). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Şanlı, İ. (2020). Ubeydî, Abdurrahman Çelebi. Erişim adresi: http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/ubeydi-abdurrahman-celebi

Şentürk, A. (2019). Osmanlı şiiri kılavuzu (C. 3). İstanbul: DBY Yay.

Şerbetçi, A. (2002). Kutbüddîn-i Şîrâzî. İslâm ansiklopedisi (C. 26, s. 487-489). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Şeşen, R. (1993). Câhiz. İslâm ansiklopedisi (C. 7, s. 20-24). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Şişman, B. & Kuzubaş, M. (2007). Mitik, destanî, masalsı, efsanevî ve tarihî unsurlar açısından şehnâme’nin türk kültür ve edebiyatına etkileri. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Tokmak, N. (1994). Ehlî-i Şîrâzî. İslâm ansiklopedisi (C. 10, s. 533). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Tokmak, N. (1996). Hâcû-yi Kirmânî. İslâm ansiklopedisi (C. 14, s. 520-521). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Tökel, D. A. (2000). Divan şiirinde mitolojik unsurlar, şahıslar mitolojisi. Ankara: Akçağ Yay.

Tülücü, S. (1991). Asmaî. İslâm ansiklopedisi (C. 3, s. 499-500). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Tülücü, S. (1997). Hâtim et-Tâî. İslâm ansiklopedisi (C. 16, s. 472-473). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Uz, E. & Efil, M. (2019). Arap nevâdir eserleri örnekliğinde mizahın toplumsal ve siyasal işlevi, 37, 289-320. https://doi.org/10.28949/bilimname.460096

Uzun, M. (1996). Firavun. İslâm ansiklopedisi (C. 13, s. 121-122). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Ünver, İsmail. (1998). Heft Hân. İslâm ansiklopedisi (C. 17, s. 158-159). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Yavuz, Y. Ş. (1995). Fahreddin er-Râzî. İslâm ansiklopedisi (C. 12, s. 89-95). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Yazıcı, T. (1994). Efrâsiyâb. İslâm ansiklopedisi (C. 10, s. 478-479). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Yıldız, H. D. (1992). Bermekîler. İslâm ansiklopedisi (C. 5, s. 517-518). İstanbul : Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Yıldız, H. D. (1993). Cafer b. Yahyâ el-Bermekî. İslâm ansiklopedisi (C. 7, s. 4). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Yiğit, İ. (2007). Osman. İslâm ansiklopedisi (C. 33, s. 438-443). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

Zavotçu, G. (2006). Divan edebiyatı kişiler-kişilikler sözlüğü. Ankara: Aydın Kitabevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.