Divan Şiirinde Sefer

Süleyman SOLMAZ

Özet


Divan şiiri incelemelerinde muhteva tahliline yönelik çalõşmalar yapõlmõştõr. Çalõşmamõzda
sefer kavramõ bu doğrultuda işlenmiş, divan şiirinin önde gelen isimlerinden Ahmed Paşa
nõn sefer redifli şiiri ana eksen alõnarak diğer şairlerin sefer kavramõnõ nasõl algõladõğõ
örneklerle gösterilmiştir. Buna göre dilimizde kez, defa; yol, yolculuk; gaza, savaş, cihat gibi
değişik anlamlarda kullanõlan sefer kavramõ, divan şiirinde aşk belasõna tutulan bir kimsenin
derdini unutmak maksadõyla sefere çõkmasõ, sefere çõkmazsa tahammül etmesi gibi anlamlarda
da kullanõlmõştõr.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.