Nâilî'nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi

Nagehan UÇAN EKE

Özet


Bu çalışmanın alanını, 17. yüzyıl Klâsik Türk şairlerinden ve Sebk-i Hindî’nin en
önemlitemsilcilerinden Nâ’ilî’nin “âfitâb” redifli gazelinin, öncelikle klâsik şerh
metodu ile ardından da yapısalcılık açısından incelenmesi oluşturacaktır. Klâsik
Türk edebiyatı metinlerinin modern metotlarla incelenmesi, içinde bulunduğumuz
kültürel konum ve bu metinlerin günümüz insanı tarafından anlaşılarak okunması
ve böylece sadece tarihin malı olmaktan kurtulması açısından çok önemlidir.
Bu çalışmada, belirlenen plân çerçevesinde, öncelikle Nâ’ilî’nin gazeli klâsik şerh
metoduyla açılacak, ardından da gazelin yapısal açıdan taşıdığı özellikler,
biçimle öz arasında bulunan ilişkiler belirtilecektir. Klâsik yöntemle yapılan
açıklamalarda, gazelin biçim ve özünde gizli kalan başka yönlerinin de ortaya
konulup şairin dünyasını, bugünün okurlarına sunma hedeflenmektedir. Bu hedef
doğrultusunda Nâ’ilî’nin gazeli şekil, anlam ve yapısal uyum açılarından
ortaya konulacaktır


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.