SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL ETKİLERİ BAĞLAMINDA “BLACK MIRROR” DİZİSİNİN ALIMLANMASI

ibrahim Toruk, Rengim SİNE

Özet


Özet

Televizyon izleyicilerinin farklı okumalar yapıp yapmadığını ölçmeye çalışan bu çalışmanın temel kaygısı sosyal medyanın gücü ve yeni iletişim teknolojilerinin özelinde kullanım araçlarının (akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar) bireyleri insani değer yargılarından uzaklaştırdığı yönündeki tartışmalardır. Bu bağlamda sosyal medya ve yeni iletişim teknolojilerinin etkilerinin işlendiği İngiliz yapımı Black Mirror dizisinin ilk bölümü olan The National Anthem örneklem olarak seçilmiştir. 3’ü erkek olan 11 katılımcıya yukarıda söz edilen unsurlar kapsamında geliştirilen soruları, derinlemesine mülakat tekniği ile yapılan görüşmelerde cevaplamaları istenmiştir. Çalışmada izleyicilerin metin okuma pratiklerini ölçmenin yanı sıra önceden belirlenmiş sorular ile dizide yer alan sosyal medya ve etkileriyle ilgili iletileri nasıl anlamlandırdıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda katılımcıların büyük bir kısmının sosyal medyanın büyük bir güç olduğu düşüncesiyle diziyi alımladıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon izleyicisi, Sosyal medya, Alımlama Analizi


Anahtar Kelimeler


Televizyon izleyicisi, Sosyal medya, Alımlama Analizi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Aydoğan, F. A. Murat Kırık (2012). Alternatif Medya Olarak Yeni Medya, Akdeniz İletişim, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Aralık 2012, Sayı:18, ss. 58-70.

Baban, Ece (2012). Mc Luhan ve Baudrillard’ın Penceresinden Sosyal Medyanın Etkisi: İfadenin Esareti, Gözetlenen Toplum ve Kayıp Kimlik Sendromu, T. Kara ve E. Özgen (Edt.) içinde, Sosyal Medya Akademi. İstanbul: Beta Basım. ss. 57-83.

Baudrillard, Jean, (2006). Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu. Doğu-Batı Yayınları

Brown, Andrew (1998). Why Geeks are Heroes of Democracy. New Statesman, 12/18/1998/Vol. 127, Issue. 4416

Debord, Guy (1995). The Society of the Spectacle. New York: Zone Books.

Dolgun, Uğur. (2008). Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu. Ankara: Ötüken.

Foucault, Michel (1992). Hapishanenin Doğuşu, (Çev: M.A.Kılıçbay), İmge Kitapevi, Ankara.

Gabler, Neil (1998). Life the Movie. How Entertainment Conquered Reality, New York: Alfred A. Knopf.

Habermas, Jurgen (1997). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, (Çev: T. Bora, M. Sancar). İstanbul: İletişim Yayınları

Hall, Stuart. (1984), “Encoding/decoding”. İçinde Culture, Media, Language,

London: CCS and Hutchinson published, sf. 128-138.

Hoijer, B. (2005). İzleyicilerin Televizyon Programlarını Alımlayışı: Kuramsal ve Metodolojik Değerlendirmeler. Ş. Yavuz (Edt.) içinde, Medya ve İzleyici Bitmeyen Tartışma (Ş. Yavuz, Çev., s. 105-130). Ankara: Vadi Yayınları.

Kellner, Douglas (2010). Medya Gösterisi (Çev: Zeynep Paşalı). İstanbul: Açılım Kitap.

Jensen, K. (2005). Sosyal Kaynak Olarak Haberler: Danimarka Televizyon Haberleri Hakkında Nitel Ampirik Bir Çalışma. Ş. Yavuz (Edt.) içinde, Medya ve İzleyici Bitmeyen Tartışma (Ş. Yavuz, Çev.). Ankara: Vadi Yayınları.

Karakoç, E. Ve M. Evrim Gülsünler (2012). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Facebook: Konya Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz İletişim, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Aralık 2012, Sayı:18, ss. 42-58.

Mccune, Jebby (1999) Big Brother Is watching You. . Management Review, Mar99, Vol. 88, Issue.

Postman, Neil (1982/1994). The Disappearance of Childhood. New York: Random House.

Şeker, Tülay (2009) 5N1K Haber Programının Alımlama Analizi, Selçuk İletişim, 5(4), 105-117.

Taatila P. Vesa; Soumala, Jyrki; Sıltala, Reijo; Keskinen, Soili (2006).

Framework to Study the Social Innovation Networks, European Journal of

Innovation Management, Vol: 9, No:3, Page: 312.

Waltz, Mitzi (2005). Alternative and Activist Media. Edinburgh University Press.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.