ÂŞIK ÖMER DİVANI’NDA ALEVİ-BEKTAŞİ İZLERİ

Mevlüt Gülmez

Özet


ÖZET

Âşık Ömer, 17. yüzyılda yaşamış, kendisinden sonra gelen birçok şairi derinden etkilemiş büyük bir halk ve divan şairidir.

Bu büyük halk ve divan şairinin şiirlerinde üzerinde durduğu konu, kişi, kavram ve terimler ile Alevi-Bektaşi şiirleri arasında birçok benzerlik bulunmaktadır. Divan’ın bütünde yer alan bu benzerlikler bize Âşık Ömer’in Alevi-Bektaşi kültürü içinde yetişen bir şair olabileceğini düşündürmektedir.

Bu çalışmada Âşık Ömer Divanı’nda Alevi-Bektaşi kültürüne ait unsurlar incelenecektir.


Anahtar Kelimeler


Âşık Ömer Divanı, Alevi ve Bektaşi Şiiri, Ehl-i Beyt

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AYTAŞ, Gıyasettin (2010), “Alevilik Kavramı Etrafında Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi / 2010 / 56, s.17-28.

BATİSLAM, H. Dilek (2000), “Divan Şiiriyle Alevi-Bektaşi Şiirinde Kullanılan Bazı Ortak Tasavvuf Terimleri”, 27-29 Nisan 2000 I. Uluslar Arası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Yayınları 4, Ankara, s. 132-146.

CEBECİOĞLU, Ethem (2009), Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Kitabevi Yay., İstanbul.

DEVELLİOĞLU, Ferit (1996), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.

GÜNGÖR, Zülfikar (1999);“Tâhirü'l-Mevlevî'nin Hallâc-ı Mansur'a Dair Risalesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, XXXIX, 581-597.

KARASOY, Yakup-YAVUZ, Orhan (2010), Âşık Ömer Divanı, Ocak Grafik Tasarım, Konya, 2010.

KAYA, Doğan (2000); “Kul Himmet’in Bilinmeyen Deyişleri”, Âşık Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, s. 421-432.

OCAK, Ahmet Yaşar (2002), Türk Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yayınları, İstanbul.

PALA, İskender (2009), Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Kapı Yay., İstanbul.

SARIKAYA, M. Saffet (2004), “Şah İsmail Hatayi’nin Şiirlerinde Hz. Ali”, Birinci Uluslararası Şah İsmail Hatai Sempozyum Bildirileri, 9-11 Ekim 2003, Ankara.

TEKİN, Arslan (1995), Edebiyatımızda İsimler ve Terimler, İstanbul.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.