Facebook ve Siyasal Katılım: 2014 Yerel Seçimleri Araştırması

Şükrü BALCI, Hamide SARITAŞ

Özet


ÖZET

Günümüzde Facebook en popüler sosyal ağlar arasında olup; özellikle gençler tarafından son derece yoğun olarak kullanılmaktadır. Siyasal katılım açısından genç kesime birçok fırsat sunan Facebook, geleneksel katılım biçimlerine kıyasla, daha az maliyet ve zaman kullanımını gerektirmektedir. Yine Facebook gibi sosyal paylaşım ağları, benzer fikirdeki insanlarla siyasal bağlar kurmayı eskisinden çok daha kolay hale getirmektedir. İşte bu araştırma; 2014 Yerel Seçimleri sırasında, üniversite öğrencileri gibi, toplumun genç ve dinamik kesiminin, Facebook’taki siyasal katılım sıklığını mercek altına almayı amaçlamıştır. Bu amaca yönelik olarak, Konya merkezdeki üç farklı üniversiteden seçilen 454 kişiden, saha araştırması ile veriler toplanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların; son dakika gelişmelerini takip etme, bir politik aday veya partiyi beğenme, profile siyasi bir haber ekleme ya da silme, anlık sohbet uygulamasında siyasi bir bilgiyi tartışma gibi Facebook aktivitelerini daha sık gerçekleştirdikleri bulgulanmıştır. Cinsiyet açısından erkekler; kadınlara nazaran, son yerel seçimler sırasında Facebook üzerinden daha sık siyasal katılım gösterebilmişlerdir. Yine parti bağlılığı ile Facebook’ta siyasal katılım sıklığı arasındaki anlamlı ilişki, bu araştırma ile tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Siyasal Katılım, Sosyal Medya, Facebook, 2014 Yerel Seçimleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acar, Ertuğrul (2012). Sosyal Medyada 12 Haziran Genel Seçimleri. Edibe Sözen (Ed.), Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz: Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, ss. 259-274.

Akyazı, Erhan & Akyazı, Ayşenur (2013). Yeni Bir Demokrasi Platformu Olarak Sosyal Medya: TBMM 24. Dönem Milletvekillerinin “Twitter” Ortamındaki Mevcudiyetleri ve “Suriye Krizi” Üzerinden Mesaj İçeriklerinin Analizi. And Algül & Neda Üçer (Eds.), Yeni Medyada Demokrasi: Sosyal Medyaya Dair Araştırmalar, İstanbul: Literatürk Yayınları, ss. 205-223.

Altuntaş, Fuat (2014). Sosyal Medyaya Genel Bir Bakış. Müge Demir (Ed.), Yeni Medya Üzerine…: Yeni İletişim Teknolojileri, Vol. 2, İstanbul: Literatürk Yayınları, ss. 45-62.

Aziz, Aysel (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Balcı, Şükrü & Gölcü, Abdulkadir (2013a). The Role and Impacts of Social Media in Social Movements: "Example of the Arab Spring", The Fourth Asian Conference on the Social Sciences, June 6-9 2013, Osaka Japan, pp. 269-281.

Balcı, Şükrü & Gölcü, Abdulkadir (2013b). Facebook Addiction among University Students: “Selcuk University Example”. Journal of Studies Turkology, 34: 255-278.

Balcı, Şükrü & Tiryaki, Salih (2014). Facebook Addiction among High School Students in Turkey. IISES The International Institute of Social and Economic Sciences: Vienna 10th Academic Conference. Vienna, Austria, June3-6, 2014, pp. 120-134.

Balcı, Şükrü; Tarhan, Ahmet & Bal, Enes (2013). Medya ve Siyasal Katılım: 2011 Genel Seçimleri Konya Araştırması, İstanbul: Literatürk Yayınları.

Bekiroğlu, Onur & Bal, Enes (2014). Siyasal Reklamcılık: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Araştırması, İstanbul: Literatürk Yayınları.

Bennet, Steven C. (2009). Ethics of Lawyer Social Networking. Albany Law Review, 73 (1): 113-137.

Bilişim Dergisi (2010). Siyasiler, Sosyal Medya Rüzgarının Farkında…, Bilişim Dergisi, 38 (127): 50-83.

Damlapınar, Zülfikar & Balcı, Şükrü (2014). Siyasal İletişim Sürecinde Seçimler, Adaylar, İmajlar, İstanbul: Literatürk Yayınları.

Doğu, Burak vd. (2014). Seçimden Seçime, Gezi Direnişi’nden Hükümet Cemaat Çatışmasına Siyasetin Yeni Hali: Vaka-i Sosyal Medya. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Doruk, Ece Karadoğan; Çavdar, Duygu & Okumuş, Merve (2014). Sosyal Medya Kullanıcılarının Sanal ve Gerçek Hayattaki Protestolara Katılma Durumlarının Karşılaştırılması ve Sanal Protestoların Kullanıcı Algısı Bakımından Etkililiği. Müge Demir (Ed.), Yeni Medya Üzerine…: Yeni İletişim Teknolojileri, Vol. 2, İstanbul: Literatürk Yayınları, ss. 213-242.

Effing, Robin; Hillegersbirg, Jos van & Huibers, Theo (2011). Social Media and Political Participation: Are Facebook, Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems?. Electronic Lecture Notes in Computer Science, 6847: 25-35.

Gündüz, Uğur & Pembecioğlu, Nilüfer (2013). Bilgi Kaynağı Olarak Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya. Müge Demir (Ed.), Yeni Medya Üzerine…: Yeni İletişim Teknolojileri, İstanbul: LiteraTürk Yayınları, ss. 311-338.

İslamoğlu, Gözde vd., (2014). Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya (Twitter) Kullanımı. İdil Sayımer (Ed.), Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar, İstanbul: Literatürk Yayınları, ss. 337-398.

Karakoç, Enderhan & Taydaş, Onur (2013). Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Sosyal Medya ve Değişen Aile Kavramı. Ali Büyükarslan & Ali Murat Kırık (Eds.), “Sosyalleşen Birey” Sosyal Medya Araştırmaları I, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, ss. 207-224.

Köseoğlu, Yakup & Al, Hamza (2013). Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya, Akademik İncelemeler Dergisi, 8(3):103-125.

Lee, Chei Sian & Ma, Long (2012). News Sharing in Social Media: The Effect of Gratifications and Prior Experience. Computers in Human Behavior, 28: 331-339.

Onat, Ferah (2010). Bir Halkla İlişkiler Uygulama Alanı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 31: 103-122.

Öztürk, İlknur Doğu (2014). Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: 2012 Amerikan Başkanlık Seçimlerinde Twitter Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. İdil Sayımer (Ed.), Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar, İstanbul: Literatürk Yayınları, ss. 399-436.

Pempek, Tiffany A.; Yermolayeva, Yevdokiya A. & Calvert, Sandra L. (2009). College Students’ Social Networking Experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30 (3): 227-238.

Sert, Nuray Yılmaz (2014). Yeni Medyada Aktivist Hareketler Örnek İnceleme: Türkiye’de LGBTT Aktivizmi. İdil Sayımer (Ed.), Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar, İstanbul: Literatürk Yayınları, ss. 283-336.

Sözen, Edibe (2012). Sosyal Medyanın Arkeolojisi. Edibe Sözen (Ed.), Hepimiz Globaliz Hepimiz Yereliz: Gutenberg Galaksi’den Zuckerberg Galaksi’ye, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, ss. 1-36.

Special, Whitney P. & Li-Barber, Kirsten T. (2012). Self-disclosure and Student Satisfaction with Facebook. Computers in Human Behavior, 28: 624-630.

Steinberg, Alan (2014). Genç Seçmenler ve Web 2.0 İle Politik Katılım: Facebook Genç Vatandaşların Seçime Katılımını Arttırabilir Mi?, Akın Emre Pilgir (Çev.), Barış Çoban (Ed.), Sosyal Medya Devrimi, İstanbul: Su Yayınevi, ss. 154-171.

Sütçü, Cem S.; Düvenci, Abdullah & Aytekin, Çiğdem (2013). Türkiye’deki Siyasal Yaşamda Sosyal Medya: Siyasi Partilerin Kullanım Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma. And Algül & Neda Üçer (Eds.), Yeni Medyada Demokrasi: Sosyal Medyaya Dair Araştırmalar, İstanbul: Literatürk Yayınları, ss. 165-204.

Şen, Fatma Nur (2014). 2014 Yerel Seçimlerine Doğru Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma: Belediye Başkanlarının Twitter Söylemsel Pratikleri. İdil Sayımer (Ed.), Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar, İstanbul: Literatürk Yayınları, ss. 437-486.

Toprak, Ali vd. (2009). Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!”, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Ustakara, Fuat (2014). Markaların Yeni Gözetim Araçları: Halkla İlişkiler Fonksiyonelliğinde Sosyal Ağlar. Müge Demir (Ed.), Yeni Medya Üzerine…: Yeni İletişim Teknolojileri, Vol. 2, İstanbul: Literatürk Yayınları, ss. 333-351.

Vitak, Jessica et al. (2011). It’s Complicated: Facebook Users’ Political Participation in the 2008 Election, CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (3): 107-114.

Wigand, F. Dianna Lux (2010). Twitter in Government: Building Relationships One Tweet at a Time. 7th International Conference on Information Technology, IEEE Computer Society, pp. 563-567.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.