MİLLİ KÜTÜPHANE’DE KAYITLI 06 MİL YZ. A 2860 NUMARALI ŞİİR MECMUASI / THE POETRY JOURNAL NUMBERED 06 MIL YZ. A 2860 IN THE NATIONAL LIBRARY

Selman KARADAĞ

Özet


Şiir mecmuaları, edebiyatımızda divanlar ve şuara tezkirelerinden sonra gelen önemli kaynaklar arasındadır. Mecmualar, çeşitli kişilere veya konulara ait seçilmiş mensur ve manzum birçok türü içerisinde barındıran eserlerdir. Genellikle oluşturanları ve tarihleri belli değildir. Şiir mecmuaları ile divanı bulunmayan / bulunamayan şairlerin şiirlerine ulaşılabilindiği gibi şuara tezkirelerinde adı geçen veya geçmeyen şairlerin şiirlerini de derleyebilmek mümkündür. Bu yönleri ile şiir mecmuaları, edebiyat dünyamıza ve kültür mirasımıza ışık tutan eserlerdir.

Çalışmamızda, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu’nda kayıtlı olan Mecmûa-i Eş’âr adlı ve 06 Mil Yz. A 2860 numaralı şiir mecmuasının tanıtımı amaçlanmıştır. Mecmuada on beşinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar olan muhtelif şairlerin şiirlerine yer verilmektedir. 162 varaktan oluşan mecmuada 100 şaire ait 409 farklı nazım şekli ile kime ait olduğunu tespit edemediğimiz 123 adet şiir bulunmaktadır. Çalışmada şiirlerin matla’ı veya ilk bendlerinin transkripsiyonlu metinleri mecmuadaki sıraya göre karşılaştırma yapılmaksızın verilmiştir.


Anahtar Kelimeler


şiir mecmuası, mecmua, şair, mecmua geleneği, divan şiiri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.