İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ ÖRNEĞİ

İkbal BOZKURT AVCI, Enderhan KARAKOÇ

Özet


Teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak iletişimin hayati önem kazanması, kişilerarası iletişimi yüz yüze boyutundan teknolojiyle aracılanmış boyuta taşımıştır. Özellikle kişisel bilgisayarların ve cep telefonlarının yaygınlaşması iletişimin yeni medyaya doğru evrilmesini beraberinde getirmiştir. Yeni medya teknolojileriyle iletişime geleneksel işlevlerinin yanı sıra yeni işlevler de yüklenmiş; artık alıcı iletişim sürecine daha hızlı ve etkin bir şekilde katılmaya başlamıştır. Yeni medya/sosyal medyanın sunduğu imkanlar her geçen gün daha çok birey tarafından tercih edilmesini sağlamış; çocuklardan yaşlılara kadar birçok insan sosyal medyaya yönelmiştir. İlköğretim öğrencileri bu noktada toplumun önemli bir kesimini oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma ilköğretim öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Elazığ il merkezinde 400 ilköğretim öğrencisiyle yüzyüze (anket) görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmının sosyal medyayı uzun süredir kullandığı gözlenmiş ve katılımcıların cinsiyetlerine göre sosyal medyayı kullanım durumlarında bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır.


Anahtar Kelimeler


Sosyal medya, sosyal medya kullanım alışkanlıkları, iletişim, Elazığ örneği.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Akçay, H. (2011). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı: 33 (Güz), 137-161.

Aral, N., Ceylan, R. ve Bıçakçı, M. Y. (2011). Çocukların Televizyon SeyretmeAlışkanlıklarının Yaş ve Cinsiyete Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 19, No: 2, 489-498.

Balaman, F. ve Karataş, A. (2012). Lise Öğrencilerinin İnternet Ortamında Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Amaçları ve Sosyal Paylaşım Unsurları. Yaşam Bilimleri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 497-504.

Bayraktutan, G., Binark, M., Çomu, T., Doğu, B., İslamoğlu, G. ve Aydemir, A. T. (2011). Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı, Bilig, No: 68, 59-96.

Bilen, K., Ercan, O. ve Gülmez, T. (2014). Sosyal Ağların Kullanım Amacı Ve Benimsenme Süreci; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 115-123.

Castells, M. (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür (I. Cilt: Ağ Toplumunun Yükselişi). (Çev: Ebru Kılıç). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Erol, G. ve Hassan, A. (2014). Gençlerin Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımının Tatil Tercihlerine Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 31, 804-812.

Gonzales, L. ve Vodicka, D. (2010). “Top Ten Internet Resources for Educators”. (32-37). Leadership.

Güçdemir, Y. (2012). Sanal Ortamda İletişim: Bir Halkla İlişkiler Perspektifi. İstanbul: Derin Yayınları.

Gülnar, B., Balcı, Ş. ve Çakır, V. (2010). Motivations of Facebook, You Tube and Similar Web Sites Users. Bilig, No: 54, 161-184.

Gülsoy, T. Y. (2009). Değişen İletişim Ortamında Etkileşimli Pazarlama. Lemi Baruh ve Müberra Yüksel (ed.). Etkileşimli Medya ve Pazarlama Terimler Sözlüğü. (223-252). İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.

Güngör, N. (2011). İletişim: Kuram ve Yaklaşımlar. Ankara Siyasal Kitabevi.

Hacıefendioğlu, Ş. (2011). Reklam Ortamı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri ve Bir Araştırma, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, Cilt: VI, Sayı: I, 107-115.

Innis, H. A. (2006). İmparatorluk ve İletişim Araçları. (Çev: Nurcan Törenli). David Godfery (ed.). Ankara: Ütopya Yayınları.

Kahraman, M. (2010). Sosyal Medya. İstanbul: Mediacat Yayınları.

Karakoç, E. ve Gülsünler, M. E. (2012). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Facebook: Konya Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 18, 42-57.

Karakoç, E ve Taydaş, O. (2013). Bir Serbest Zaman Etkinliği Olarak Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımı İle Yalnızlık Arasındaki İlişki: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, 33-45.

Koçak, N. G. (2012). Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’de Bir Uygulama. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

McLuhan, M. (2001). Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu. (Çev: Gül Çağalı Güven). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Ong, W. J. (2003). Sözlü ve Yazılı Kültür. (Çev: Sema Postacıoğlu). İstanbul: Metis Yayınları.

Orwell, G. (2000). 1984. (Çev: Celal Üster). İstanbul: Can Yayınları.

Özata, Z. F. (2013). Sosyal Medya (Önsöz). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Postman, N. (2004). Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem. (Çev: Osman Akınhay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sanders, B. (2010). Öküzün A’sı: Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi (Çev: Şehnaz Tahir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sartori, G. (2006). Görmenin İktidarı: Gören İnsan. (Çev: Gül Batuş ve Bahar Ulukan Şentürk). İstanbul: Karakutu Yayınları.

Schiller, H. (1993). Zihin Yönlendirenler. (Çev: Cevdet Cerit). İstanbul: Pınar Yayınları.

Stonier, T. T. (1998). İletişim Toplumu: İnsanlık Tarihinde Yeni Bir Çağ (Altın Kitap Serisi- Sayı 5). (Çev: İbrahim Çamlı). İstanbul: Rota Yayınları.

Tuncer, A. S. (2013). Sosyal Medyanın Gelişimi. Zeynep Fatma Özata (ed.). Sosyal Medya. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 20 (5), 3348-3382.

Yegen, C. (2013). Demokratik ve Yeni Bir Kamusal Alan Olarak Sosyal Medya, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 119-135.

Yüksel, E. (2006). Eskişehir Ölçeğinde Yerel Gazete Okuma Alışkanlığı ve Okur Beklentileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Selçuk İletişim Dergisi Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, 29-50.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.