KADIBURHANEDDİN DİVANINDA BENZEMEK FİİLİNİN SIRA DIŞI KULLANIMI

Mustafa YILDIZ, Mustafa YILDIZ

Özet


ÖZET

Dil olarak adlandırılan sistem bir taraftan kurallara sıkı sıkıya bağlı ve bu bakımdan durgun bir özellik arz ederken diğer taraftan da söz konusu kuralları göz ardı etmeden gelişimini sürdürebilme kabiliyetine sahip, önü açık bir sistemdir. Böyle bir yapıda her zaman yeniliklerle karşılaşmamız tabii bir durumdur. Yazımıza konu olan –A benze- yapısı da dilin bu durumuna dair gösterilebilecek tipik örneklerden birisidir.

Bugüne kadar Türkçe’de temel bir fiil olma özelliği gösteren benzemek fiilinin Kadı Burhaneddin’in dilinde tespit etmiş olduğumuz standart dışı bir kullanımı ve anlamı söz konusudur. Bu çalışmada, fiilin belirli bir bağlam ve gramer yapısı içinde kazanmış olduğu bu yeni anlamı ve görevi üzerinde durulacaktır.       


Anahtar Kelimeler


Kadı Burhaneddin, birleşik fiil, tasvir fiili, benzemek fiili, zarf-fiil

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

BANGUOĞLU, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, Ankara.

ERCİLASUN, Ahmet Bican (1984), Kutadgu Bilig Grameri-Fiil, Ankara.

ERGİN, Muharrem (1980), Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul.

, (1989), Türk Dil Bilgisi, İstanbul.

GABAİN, A. Von (1953), “Türkçede Fiil Birleşmeleri”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, s.16-24. Ankara.

HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1991), Yapı Bakımından Türk Dilinde Fiiller, İstanbul.

Kadı Burhaneddin Divanı I, (1944), Tıpkıbasım, TDK Yayınları, İstanbul.

NADZHIP, E. N. (1971), Modern Uigur, Moskov.

Tarama Sözlüğü, (2009), C. VI, TDK Yayınları, Ankara.

______, (2009), C. II, TDK Yayınları, Ankara.

YOLDAŞEV, A. A. (1965), Analitiçeskie formı glagola v tyurkskiḫ yazıkaḫ, Moskva.

ZEYNALOV, Ferhad (1986), “Türk Dillerinde Birleşik Eylem Meselesi”, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul, s. 455-468.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.