ANADOLU’NUN FETHİNİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER / THE FACTORS THAT FACILITATE THE CONQUEST OF ANATOLIA

Nilay AĞIRNASLI

Öz


Selçuklular sahip oldukları bazı fırsatlar vesilesiyle Anadolu topraklarında daha rahat ilerlemişlerdir. Bu fırsatların başında da Bizans İmparatorluğu’nun zor durumda olması gelmektedir. Çünkü Bizans, Anadolu halkına karşı ayrımcılık yapıyor ve bu topraklardaki orduyu ihmal ediyordu. Bu durum ise savunma sistemini zayıflattı ve Selçukluların Anadolu topraklarındaki fetihlerini kolaylaştırdı. Ayrıca Çağrı Bey’in Anadolu’ya bir keşif seferi düzenleyerek bu sefer vasıtasıyla Anadolu hakkında bilgi edinmesi, Anadolu fetihlerine rehberlik etti. Diğer taraftan Selçukluların sahip oldukları Türkmen gücü de onların Anadolu’da ilerlemelerine yardımcı oldu. Zira Türkmenler çok iyi savaşçılardı. Öte yandan Selçukluların hoşgörü sahibi olmaları da önemli bir husustu. Zira Anadolu halkı Selçukluların hoşgörüye dayalı idarelerini bizzat tanıdılar ve bu idareyi benimsemekte sakınca görmediler. Kısacası Selçuklular Türk hâkimiyetinin Anadolu topraklarında yerleşmesinde önemli bir rol oynadılar.


Anahtar Kelimeler


Selçuklular, Anadolu, Bizans, Türkmenler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ABÛ’L-FARAC, Gregory (Bar Hebraeus) (1999). Abû’l-Farac Tarihi, Cilt II, (çev. Ömer Rıza Doğrul), Ankara

AHMED B. MAHMUD (1977). Selçuknâme I, (haz. Erdoğan Merçil), İstanbul

AKSARAYÎ, Kerîmüddin Mahmud-i (2000). Müsâmeretü’l-Ahbâr, (çev. Mürsel Öztürk), Ankara

ATTALEİATES, Mikhael (2008). Tarih, (çev. Bilge Umar), İstanbul

AGACANOV, Sergey Grigoreviç (2006). Selçuklular, (çev. Ekber N. Necef / Ahmet R. Annaberdiyev), İstanbul

BARTHOLD, V.V (2006). Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, (yay. haz. Kâzım Yaşar Kopraman-İsmail Aka), Ankara

BAŞTAV, Şerif (1971). “Malazgirt Meydan Muharebesi ve Romen Diojen”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:47, İstanbul, 28-41

BRYENNİOS, Nikephoros (2008). Tarihlerin Özü, (çev. Bilge Umar), İstanbul

ÇAMİÇYAN (1941). Ermeniler Tarihi Selçukîler (1021-1224), (çev. H. Andreasyan), İstanbul, Basılmamış

DEMİRKEN, Işın (1982). “1071 Malazgirt Savaşına Kadar Bizans’ın Askerî ve Siyasî Durumu”, Tarih Dergisi, Sayı:33, İstanbul, 133-146

DEMİRKENT, Işın (1992). “Bizans”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 6

EL-CAHİZ (2002). Hilâfet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri, (çev. Ramazan Şeşen), İstanbul

ERSAN, Mehmet (2007). Selçuklular Zamanında Anadolu’da Ermeniler, Ankara

GENÇ, Reşat (1997). Kaşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk Dünyası, Ankara

GORDLEVSKİ, V (1988). Anadolu Selçuklu Devleti, (çev. Azer Yaran), Ankara

GREGORY, Timothy E (2011). Bizans Tarihi, (çev, Esra Ermert), İstanbul

GROUSSET, René (2006a). Başlangıcından 1071’e Ermenilerin Tarihi, (çev. Sosi Dolanoğlu), İstanbul

; (2006b). Bozkır İmparatorluğu, (çev. M. Reşat Uzman), İstanbul

GÜNDÜZ, Tufan (2009). Türkmenler Üzerine Makaleler Bozkırın Efendileri, İstanbul

HONİGMANN, Ernest (1970). Bizans Devleti’nin Doğu Sınırı, (çev. Fikret Işıltan), İstanbul

İBNÜ’L-ADÎM (1989). Bugyetü’t-taleb fî Tarihi Haleb, Biyografilerle Selçuklu Tarihi, (çev, Ali Sevim), Ankara

İBNÜ’L-ESÎR (1987a). el-Kâmil fi’t Târîh (İslâm Tarihi), Cilt 9, (çev. Abdülkerim Özaydın), İstanbul

; (1987b). el-Kâmil fi’t Târîh (İslâm Tarihi), Cilt 10, (çev. Abdülkerim Özaydın), İstanbul, 1987b

KAFESĞOLU, İbrahim (1953). “Doğu Anadolu’ya İlk Selçuklu Akını (1015-1021) ve Tarihi Ehemmiyeti”, Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul, 259-274

; (1997a). “Selçuklular”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt 10, Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir

; (1997b). “Türkler”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt 12/2, Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir

; (2009). Türk Millî Kültürü, İstanbul

KÂŞGARLI MAHMUD (2013). Divanü Lûgat-it Türk, (çev. Besim Atalay), Birleştirilmiş Birinci Baskı (Cilt I, II, III), Ankara

KOCA, Salim (1997). Dandanakandan Malazgirte, Giresun

; (2005). Selçuklularda Ordu ve Askerî Kültür, Ankara

; (2010). Türk Kültürünün Temelleri, Ankara

; (2011) “Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh’ın Suriye, Filistin, Mısır Politikası ve Türkmen Beyi Atsız” Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Ankara, 105-145

KÖYMEN, Mehmet Altay (1962). “Anadolu’nun Fethi”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, Ankara, 89-122

; (1986). Tuğrul Bey, Ankara

; (1998) Selçuklu Devri Türk Tarihi, Ankara

; (2000). Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt I, Ankara

; (2001). Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Cilt III, Ankara

LEVTCHENKO, M. V (1999). Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Bizans Tarihi, (çev. Maide Selen), İstanbul

MANGO, Cyrıl, (2011). Bizans Yeni Roma İmparatorluğu, (çev, Gül Çağalı Güven), İstanbul

MERÇİL, Erdoğan (2002). “Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi”, Türkler, Cilt 4, Ankara

MESUDÎ (2011). Murûc Ez-Zeheb (Altın Bozkırlar), (çev. D. Ahsen Batur), İstanbul

MİRHOND, Mir Muhammed bin Seyyid Burhâneddîn Hândşâh (1339). Tarih-i Ravzatu’s-Safa, IV, Tahran

MÜNECCİMBAŞI, Ahmed b. Lüffullah (2000). Câmiu’d-Düvel Selçuklular Tarihi I, (yay. Ali Öngül), İzmir

OSTROGORSKY, Georg (1999). Bizans Devleti, (çev, Fikret Işıltan), Ankara

PSELLOS, Mihail (1992). Mihail Psellos’un Khronographia’sı, (çev. Işın Demirkent), Ankara

REŞÎDÜDDÎN, Fazlullâh (1999). Câ’mi’üt-Tevârih, II. Cilt, 5. Cüz, (yay. Ahmet Ateş), Ankara

REŞÎDÜDDÎN, Fazlullâh (2010). Câ’mi’üt-Tevârih (Selçuklu Devleti), (çev, Erkan Göksu-H. Hüseyin Güneş), İstanbul

ROUX, Jean Paul (2008). Türklerin Tarihi, (çev. Aykut Kazancıgil, Lale, Arslan Özcan), İstanbul

SADRUDDÎN Ebu’l-Hasan Ali İbn Nâsır İbn Ali el-Hüseynî (1999). Ahbâr’üd-Devlet’is-Selçukiyye, (çev. Necati Lûgal), Ankara

SEVİM, Ali (1998). “Sıbt İbnü’l Cevzî’nin Mir’âtü’z-Zaman Fî Tarihi’l-Âyan Adlı Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler II. Sultan Alp Arslan Dönemi”, Belgeler, Cilt XIV, Sayı 23, Ankara, 1-53

SEVİM Ali-MERÇİL Erdoğan (1995). Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara

SEVİM, Ali (2000). Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ankara

; (2002). Genel Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Ankara

; (2005). “İbnü’l Cevzî’nin el-Muntazam Fî Târih el-Ümem Adlı Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler (H. 430-485/1038-1092),” Makaleler II, Ankara, 437-565

SÜMER, Faruk (1999). Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul

; (2014). Eski Türklerde Şehircilik, Ankara

SÜRYANÎ Mihail (1944). Süryanî Mihail’in Vekayinâmesi (1042-1195) (çev. H. Andreasyan), Ankara, Basılmamış

TANERİ, Aydın (1975). Türk Devlet Geleneği, Ankara

TOGAN, Zeki Velidi (1981). Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul

TURAN, Osman (1965). Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Ankara

; (2005). Selçuklular ve İslâmiyet, İstanbul

; (2008). Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi, İstanbul

URFALI MATEOS (2000). Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi ve Papaz Grigor’un Zeyli, (çev. Hırant D. Andreasyan), Ankara

VARDAN, (1937). Türk Fütuhatı Tarihi (889-1269), (çev. Hrant D. Andreasyan), Tarih Semineri Dergisi, 1/2

YILDIZ, Hakkı Dursun (1980). İslâmiyet ve Türkler, İstanbul

YİNANÇ, Mükrimin Halil (2013). Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, I. Cilt, Ankara

YÜCEL Yaşar-SEVİM Ali (t.y). Türkiye Tarihi I, Ankara

ZONARAS, Ioannes (2008). Tarihlerin Özeti, (çev, Bilge Umar), İstanbul


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.