CEMAAT VE SİYASET: SİYASAL DAVRANIŞTA CEMAAT ÜYELERİNİN SOSYAL İLİŞKİLERİ / CONGREGATION AND POLITICS: POLITICAL BEHAVIOURS OF SOCIAL RELATIONS COMMUNITY MEMBERS

Adem DOĞAN

Özet


Siyasal davranış üzerinde etkili olan çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler arasında sosyal ilişki gruplarının önemli bir yerinin olduğu kabul edilen bir  gerçektir. Bir  sosyal ilişki grubu olarak cemaatlerin ülkemizde son dönemde siyasal tercihleri ve mensuplarının siyasal davranışları üzerindeki etkileri farklı boyutlarıyla tartışılmaktadır. Cemaat mensuplarının, sosyal ilişki ağı içerisinde müşterek bir menfaat çerçevesinde, ortak bir irade anlayışı ile hareket ettikleri yönünde bir ön kabul vardır. Bu anlamda, cemaatlerin ve cemaat üyelerinin siyasal davranışlarına ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapılmakla birlikte akademik bir çalışma literatürde yer almamaktadır.Ülkemizde yaşanan gelişmeler cemaatlerin oy oranı ile cemaatlerin üyelerinin siyasal davranışa etkisini önemli bir tartışma konusu haline getirmiştir.

Türkiye genelinde yapılan bu çalışmada, cemaat mensubiyeti, bir cemaate katılma nedenleri ile birlikte cemaat üyelerinin siyasal davranışı ölçülmeye çalışılmıştır. 12 ilde yaşayan 2600 seçmene anket uygulanmıştır. Araştırma sonucuna hatalı anketlerin çıkarılması ile 2579 anket değerlendirilmeye alınmıştır.Araştırma bulgularına göre, Türk toplumunda bir cemaat gerçeğinden söz etmekle birlikte son tahlilde araştırma bulgularına göre bir cemaate mensup olduğunu ifade edenlerin oranı (%3.9)  oldukça düşük düzeydedir. Yine, cemaatlerin önde gelenleri, mensuplarının siyasal davranışlarına yönelik bir takım yönlendirmeler içerisine girmekte  ve anlamda cemaat üyelerinin bir bölümünün cemaatin önde gelenlerinin isteği doğrultusunda bir siyasi parti ya da adaya oy verdiği görülmektedir. 


Anahtar Kelimeler


Siyasal Davranış, Sosyal İlişkiler, Cemaat, Siyaset

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ANDY-AR, (2011), “Türk Toplumunda Cemaat Algısı Araştırması”, İstanbul

AYKAÇ, Burhan & DURGUN, Şenol (2014), "Hükümet Dışı Bir Örgütlenme Olarak Dini Topluluklar ve Sivil Toplum Düşüncesi", Türk Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi / Bildiriler Kitabı, Eskişehir / 11-13 Mayıs 2014,589-602

CEVİZCİ, Ahmet (2010). Felsefe Sözlüğü, İstanbul:Paradigma Yayınları

ÇELİK, Celaleddin (2011), "Türkiye’de Dini Grupların Sosyolojisi" , Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ekim 2011

DOĞAN, İsmail (2009). Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Ankara:Pegem Yay.

DÖNMEZER Sulhi (1984). Sosyoloji, Ankara:Savaş Yayınları.

EFE, Adem (2009), "Türkiye’de Dini Grupların Çevre Ve Çevre Sorunlarına İlişkin Görüşleri (İskenderpaşa Cemaati Örneği)" “Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar”, VI.Ulusal Sosyoloji Kongresi,Ekim2009,Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın.653-674

ERKAL, Mustafa (2012), Sosyoloji (Toplumbilim), İstanbul:Der Yayınları.

MACIVER R. M. & PAGE Charles H. (1971), Cemiyet I, Çev. Amiran Kurktan, İstanbul:Devlet Kitapları.

MACİT, Mustafa (2010), "Geleneksel Hayır Anlayışının Modern Görünümleri:Kermesler", A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 42, 175-190

LOUNG, Gloria; CHARLES, Susan T.; FİNGERMAN, Karen L. (2011), “Beter With Age: Social Relationships Across Adulthood”, Journal of Social ande Personal Relationships, Volume:28, No:I, 9-23

SLATTERY, Martin (2008), Sosyolojide Temel Fikirler, (Yay. Haz. Ümit Tatlıcan, Gülhan Deniz), Bursa:Sentez Yayınları.

SENNET, Richard (2010), Kamusal İnsanın Çöküşü, Çev. Serpil Durak, Abdullah Yılmaz, İstanbul:Ayrıntı Yayınları.

SOLMA,Bünyamin (2011),“Modernlik Ve Modernleşme Kuramlarına Yöneltilen Eleştiriler”,Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.32, 35-58.

TOPAL, A.Kadir (2004),“Kavramsal Olarak Kent Nedir Ve Türkiye’de Kent Neresidir”,Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:1,276-294

TOURAİNE, Alain (2002), "From Understanding Society to Discovering the Subject", Anthropolojical Theory, Vol:2. No:4, 387-398.

TÖNNİES, Ferdinand (2000), “Gemeinschaft ve Gesellschaft”, Şehir ve Cemiyet, Haz: Ahmet Aydoğan, İstanbul: İz Yayıncılık.

WEBER, Max (2007), Sosyolojinin Temel Kavramları, Çev.Medeni Beyaztaş, İstanbul: Bakış Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.