ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA KONYA VİLAYETİ HAPİSHANELERİNE BİR BAKIŞ (1910-1922) / A VIEW TO THE PRISONS IN THE PROVINCE OF KONYA IN THE LIGHT OF ARCHIVE DOCUMENTS (1910-1922)

Kürşat KURTULGAN

Özet


Konya, 20. yüzyıl başlarında beş sancak ve 25 kazadan oluşan büyük idari bir yapıdan oluşuyordu (BOA. DH. MB. HPS. 154.14. L.1-3). Gerek bulunduğu coğrafi konum ve gerek ise fiziki yapısı nedeniyle zamanının modern şehirlerden bir tanesidir. Bu durumu nedeniyle de bünyesinde her türlü devlet kurumu ve binası bulunmaktaydı. Bunlara dair yapılan yazışmalar sayesinde hapishaneler konusunda oldukça fazla belgeye ulaşılmış ve bilgiler elde edilebilmiştir.  

Bu çalışmanın sınırlılığı; Osmanlı’nın son dönemi olan 20. yüzyıl başlarındaki Konya Vilayeti bünyesinde bulunan bazı hapishaneler olup; günümüzde sınırları içerisinde olmayan yerlerdeki hapishaneler hariç tutulmuştur.

Söz konusu süreçte arşiv belgelerine dayandırılarak hapishanelerin fiziki yapısı, hapishane çalışanları, işledikleri suç şekilleri, mahkûm ve tutuklu sayıları, asayiş, güvenlik ve sağlık sorunları ile bu sorunların çözümüne yönelik gerçekleştirilen uygulamalar nelerdir? Sorularına cevaplar araştırılmış ve cevapları verilmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Konya, Hapishaneler, Mahkûm ve Tutuklu, Gardiyan

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.