TÜRKÇEDE YENİ BİR NEOLOJİ ÖRNEĞİ: FİİLLEŞEN MARKALAR / NEW NEOLOGY SAMPLE IN TURKISH: THE VERBALIZED BRANDS

Arda KARADAVUT

Öz


Canlı bir varlık olan dilin söz varlığı sürekli gelişim halindedir. Bir dilde yeni üretilen bir kavrama yeni bir adın verilmesi dilbilim terminolojisinde neolojizm terimiyle karşılanır. Neolojizmler teknolojik, ekonomik, psikolojik veya kültürel sebeplerden ortaya çıkabilmektedir. Neolojizm (yeni öğe) kavramı birçok dil bilimci tarafından dil yozlaşmasının sebeplerinden sayılmaktadır. Bu çalışmada markaların hem üretici yoluyla hem de tüketici yoluyla nasıl hareket kavramı haline getirildiği, bu hareket kavramı haline getirmenin sebepleri neolojizm bağlamında üretici ve tüketici açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Çalışma sonunda neolojizmlerin dilin biçim ve anlam yapısına uyduğunda o dilin söz varlığına katkıda bulunan sözlük birimler olduğu gösterilecektir. 

 


Anahtar Kelimeler


Dil Yozlaşması, Jenerik, Marka, Neolojizm, üretici, tüketici.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKIN, Murat ve AVCILAR, Mutlu Yüksel, (2007) “Tüketici Temelli Marka Değeri Kavramı”, Pazarlama Dünyası, Yıl: 21, Sayı: 2007-1

AKIN, Lemi, Jenerik marka isimlerinin oluşumu ve TDK sözlüğüne giriş şekilleri Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt 7 Sayı 31.

DUBOİS, Jean, (2001) stream/DictionnaireDeLinguistiqueDubois/Dictionnaire-de-Linguistique-Dubois_djvu.txt Erişim Tarihi (18.02.2016) www.archive.org

EMECAN, Neşe (1998) 1960'tan Günümüze Türkçe: Bir Sözlük Denemesi. İstanbul, YKY Yay.

ERGİN, Muharrem, (2013) Türk Dil Bilgisi İstanbul, Bayrak Yay.

KARAAĞAÇ, Günay, (2013) Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara, TDK Yay.

www.klorak.com.tr

NİŞANYAN, Sevan, (2009) /?k=neolojizm&x=0&y=0 Erişim Tarihi (18.02.2016) www.nisanyansozluk.com

OKTUĞ, Melis, (2009) Neolojizm Bağlamında Dilsel Üretimler/ Ekonomik Göstergeler: 2000 Yıllarında Yaşanan Ekonomik Krizin Dil Bilimsel Çözümlemesi IAUD Yıl 1 Sayı 1.

SARI, İsa (2013) Dilde Yeniden Adlandırma İhtiyacı Retnonimler Türkbilig 2013/25.

www.tdk.gov.tr

www.vernel.com.tr

www.wikipedia.org


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.