BÂKÎ’NİN “GÖSTERÜR” REDİFLİ GAZELİNİN ONTOLOJİK İNCELEME YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜMLENMESİ / INTERPRETATION OF BÂKÎ’S GHAZAL RHYME WITH “GÖSTERÜR” BY ONTOLOGICAL ANALYSIS METHOD

Volkan ALDIRMAZ

Özet


Divan Şiiri metinlerinin incelenmesi, yorumlanması ya da çözümlenmesiyle ilgili olarak, son zamanlarda yeni ve farklı yöntemlerin kullanıldığı görülmektedirler. Bu yöntemler, Divan Şiiri geleneğine farklı açılardan bakmayı sağlayacağı gibi onun modern şiir inceleme yöntemlerine de uygunluğunu göstermesi bakımından önem teşkil etmektedir. Bu çalışma, modern şiir inceleme yöntemlerinden biri olan ontolojik inceleme yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalardan hareketle kısaca ontolojik inceleme yönteminden ve esaslarından söz edilecektir. Çeşitli değerlendirmelerden sonra, bu yöntem, Klasik Türk Şiirinin en klasik şairlerinden biri olan Bâkî’nin “gösterür” redifli gazeline uygulanacaktır.


Anahtar Kelimeler


Divan şiiri, Bâkî, gazel, ontolojik inceleme yöntemi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKSOYAK, İ. Hakkı - MACİT, Muhsin (2012), Edebî Sanatlar. İSEN Mustafa (Ed.), Eski Türk Edebiyatı El Kitabı içinde. (s. 275-299). Ankara: Grafiker Yay., 7. bs.

AZAP, Samet (2013, Winter), “Ontolojik Çözümleme Yöntemi ve “Kanla Kirlenmiş Evrak” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, Turkish Studies, Volume 8/1: 843-853.

BAYRAM, Yavuz (2003, Mayıs-Haziran), “Ontolojik Analiz Metodu ve Bir Uygulama”, Yom Sanat, S. 12: 12-15.

---------------------- (2008), “Divan Şiiri Metinlerinin Ontolojik Tahlili Üzerine”, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına Uluslararası Divan Edebiyatı Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2008, Beykoz Belediyesi Yay., İstanbul: 167-182.

BAYRAM, Yavuz - ERDEMİR, Avni (2008), “Manzum Metinlerin Tahlilinde Ontolojik Yöntem”, Prof. Dr. Mustafa ÖZBALCI Armağanı, Ankara: 76-89.

DİLÇİN, Cem (2011), “Divan Şiirinde Gazel”, Divan Şiiri ve Şairler Üzerine İncelemeler. İstanbul: Kabalcı Yay., 13-196.

ERTEM, Rekin (1995), Şeyhülislâm Yahyâ Divanı. Ankara: Akçağ Yayınları.

İÇLİ, Ahmet (2009), “Necati’nin Bir Şiirinin Ontolojik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi” e-Journal of New World Sciences Academy, 4 (1): 100-112.

İZ, Fahir (2006), Eski Türk Edebiyatında Nazım I. Ankara: Akçağ Yayınları.

KÜÇÜK, Sabahattin (2011), Bâkî Dîvânı-Tenkitli Basım, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

ÖZTEKİN, Özge (2012, Summer), “Ontolojik Boyutta "Döngüsel Süreklilik" & "Değişim ve Dönüşüm"ü İmleyen Görsel Sembollerle Şiirin Biçim Düzeyinde Bilinçli Deformasyonu: Divan Şiirinde Deyişbilimsel Bir Önceleme Alanı Olarak Biçimsel Sapmalar”, Turkish Studies, Volume 7/3: 2139-2155.

TÖKEL, D. Ali (2007, Summer), “Divan Şiiri'ne Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinden Bakmak”, Turkish Studies, Volume 2/3: 535-555.

----------------- (2010), Deneysel Edebiyat Yönüyle Divan Şiiri, Ankara: Hece Yay..

TUNALI, İsmail (1984), Sanat Ontolojisi, İstanbul: Sosyal Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.