HOFSTEDE’NİN “BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA” KÜLTÜREL BOYUTU BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLEN ÇÖZÜM SÜRECİYLE İLGİLİ 7 HAZİRAN 2015 MİLLETVEKİLİ GENEL SECİMİ ÖNCESİ BİR ARAŞTIRMA / A STUDY – CONCERNING THE SOLUTION PROCESS IN TURKEY– RELATED TO HOFSTEDE’S AVOIDAN

Hasan GÜLLÜPUNAR, Seyfullah GÜMÜŞOK

Öz


Bireyin tutum ve davranışları içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Sebep ve sonuçları bakımından belirgin bir ortamda, bireyin tutum ve davranışlarının rasyonel yönü ağır basmaktadır. Dolayısıyla olumlayan bir bakış, bireyin tutum ve davranışlarına egemen olmaktadır. Ancak sebep ve sonuçları bakımından belirsizliğin arttığı durumda, belirsizlikten kaçınabilmek için bireyin tutum ve davranışlarındaki radikal eğilim artmaktadır.  Bu durum toplumsal bir sorunun çözümünde tarafların birbirinden uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Bu çalışma Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne Türkiye’deki en önemli sorunlardan biri olan Kürt sorununun çözümü için başlatılan “çözüm süreci” ile ilgili oluşan algı türlerini ve bu algı türlerinin “çözüm süreci”nin geleceğine olan etkilerini ele almaktadır. Bu amaçla çözüm süreci ile ilgili farklı yaklaşımların egemen olduğu Gümüşhane ve Şırnak’ta bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada basit tesadüfi örneklem yöntemi ile Şırnak’ta 300, Gümüşhane’de 250 kişi ile yüz-yüze görüşülmüştür. Çözüm süreci ile ilgili beş algı türünün ortaya konduğu çalışmada, çözüm süreci hakkında olumlayıcı bir bakışa sahip olanların çözüm sürecinin devamından yana olduğu, bu konuda daha ileri adımların atılması gerektiği görüşüne sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Buna karşın çözüm süreci ile ilgili endişe ya da olumsuz bir algıya sahip olanların ise, Kürt sorununun çözümü için daha sert ve katı eylemleri önerdikleri görülmüştür. Dolayısıyla belirsizliğin hakim olduğu algı türlerinde çözüm süreci ile ilgili tutumlarda daha radikal bir eğilim gözlenmiştir. 


Anahtar Kelimeler


Hafstede, Kültür, Belirsizlikten Kaçınma, Türkiye, Çözüm Süreci, Terör

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALTUN, Nurullah (2013), “Modern Türkiye’de Kimlik: Kürt Kimliğinden Kürt Sorununa”, Akademik İncelemeler Dergisi, 8 (2): 45-67.

ARAKON, Maya (2010), “Ayrılıkçı Kürt Hareketinin Tarihsel Dinamiklerine Kısa Bir Bakış”, Alternatif Politika, 2(2): 175-194.

BECERİKLİ, Sema Y. (2005), Uluslararası Halkla İlişkiler, Ankara: Nobel Yayınları.

CEYLAN, Ali K. (2012), Terör, İstanbul: Yeniyüzyıl Yayınları.

DEMİR, Halis – OKAN, Tarhan (2009), “Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1): 121-142.

EKİNCİ, Tarık Z. (2011), Kürt Siyasal Hareketlerinin Sınıfsal Analizi, İstanbul: Sosyal Tarih Yayınları.

GÜL, Talip (2012), Terör ve Terörizm, İstanbul: ARK Kitapları.

HOFSTEDE, Geert (1983), “The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories”, Journal of International Business Studies, 14(2): 75-89.

HOFSTEDE, Geert (1984), “The Cultural Relativity of the Quality of Life Concept”, The Academy of Management Review, 9(3): 389-398.

HOFSTEDE, Geert (1993), “Cultural Constraints in Management Theories”, The Executive, 7(1): 81-94.

HOFSTEDE, Geert (1998), “Think Locally, Act Globally: Cultural Constraints in Personnel Management”, Management International Review, 8: 7-26.

KALAYCI, Şeref (2006), “Faktör Analizi”, (Ed. Şeref Kalaycı), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 322-331.

KUZU, Ali (2009), Terör mü Kürt Sorunu mu?, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

ÖZKAN, Ersan - ÖZDEMİR Habib (2014), “Nitelikli Terör Örgüt Üyesi Kaynağı: KCK Siyaset Akademisi Örnek Olay”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (28): 49-60.

ÖZEREN, Süleyman - SÖZER, M. Alper - BAŞIBÜYÜK, Oğuzhan (2012), “Bireylerin Terör Örgütlerine Katılmasına Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Alan Çalışması: PKK/KCK Örneği”, International Journal of Security and Terrorism. 3(2): 57-83.

POUSSARD, J. Minibaş - ERKMEN Turhan. (2008). Yönetim-İletişim-Kültür. İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım.

SIĞRI, Ünsal - TIĞLI Mehmet (2006), “Hofstede’nin Belirsizlikten Kaçınma Kültürel Boyutunun Yönetsel-Örgütsel Süreçlere ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16(1): 327-342.

TEKİN, Arslan (2013), İmralı’daki Konuk, İstanbul: Paraf Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.