ŞAİR-İ AZAM’A MEKTUP’A DÂİR BİR İNCELEME / AN EXAMINATION ON ŞAİR-İ AZAM’A MEKTUP

Ulaş BİNGÖL

Özet


Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının öncü şahsiyetlerinden Abdülhak Hamit, birçok edebiyatçıyı etkilemiştir. Divan şiiri geleneğini hercümerç ettiğini bizzat kendisinin dile getirdiği Hamit, onu seven ve takip edenler tarafından Şair-i Azam olarak bilinir. Yaşadığı dönemde sanatı ile büyük bir yankı uyandıran Şair-i Azam, özel hayatıyla da dikkatleri üzerinde toplamıştır. 1922 yılında Viyana’da iken birden kendisini parasız bulan Hamit, sefaletini anlatan bir şiir kaleme alır. Süleyman Nazif’in Şair-i Azam’ı başlığını taşıyan bu şiir, gazetelerde yayınlanınca birçok edebiyatçı Hamit’in durumu ile ilgili yazı kaleme alır. Hayatı boyunca Hamit’e büyük bir saygı gösteren ve onun sanatına öykünen Faik Ali ise Şair-i Azam’a Mektup manzumesini kaleme alır. Bu manzum mektupta Faik Ali, Hamit’in her zaman ve her durumda büyük bir şair olduğunu anlatır. Devrin devlet adamlarının Şair-i Azam’ın düştüğü durumdan sorumlu olduklarını söyleyerek eleştirir. Şair-i Azam’a Mektup, Faik Ali’nin Hamit’e yönelik sevgisini dile getirdiği gibi Hamit’in bir dönem başından geçenleri yansıtır. Bu çalışmada henüz bütün yönleri ile incelenmemiş olan bu eseri konu, fikir, dil ve üslup çerçevesinde tahlil edilecektir.

Anahtar Kelimeler


Abdülhak Hamit, Faik Ali, Şair-i Azam’a Mektup.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktaş, Şerif (2002), Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Ankara: Akçağ Yayınları.

Ayvazoğlu, Beşir (2007), 1924 Bir Fotoğrafın Uzun Hikâyesi, İstanbul: Kapı Yayınları.

Deadato, Lizet (2010), Abdülhak Hamit’in Mektupları, İstanbul: Erko Yayıncılık.

Enginün, İnci (2001), Abdülhak Hamid Tarhan, İstanbul: Timaş Yayınları.

Enginün, İnci (2006), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, İstanbul: Dergâh Yayınları.

Faik Ali (Ozansoy) (1922), Şâir-i A’zam’a Mektup, İstanbul: Cihanbiraderler Matbaası.

Tevfik Fikret (2000), Dil ve Edebiyat Yazıları (haz. İsmail Parlatır), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Çoban, Ahmet (2004), Edebiyatta Üslûp Üzerine, Ankara: Akçağ Yayınları.

Çiftçi, Selahattin (2015), Faik Ali Ozansoy Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, İstanbul: Akademi Titiz Yayınları.

İsmail Habip (Sevük), “Unutulan Dahi”, Yeni Gün, 3 Ocak 1923.

Kerman, Zeynep (1984), “Faruk Nafiz Çamlıbel’in Süleyman Nazif’’e Yazdığı Mektuplar”, Türk Kültürü Dergisi, S. 254, s. 256-369

Pospelov, Gennadiy (2005), Edebiyat Bilimi (çev. Yılmaz Onay), İstanbul: Evrensel Basım.

Recaizade Mahmut Ekrem (2016), Ta’lîm-i Edebiyyat, (haz. Furkan Öztürk), İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları.

Süleyman Nazif (1922), Tarihin Yılan Hikâyesi, İstanbul: Cihanbiraderler Matbaası.

Tanpınar, Ahmet Hamdi (2003), 19. Asır Türk Edebiyatı, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Tarhan, Abdülhak Hamit (1995), Mektuplar 2 (haz. İnci Enginün), İstanbul: Dergâh Yayınları.

Tarhan, Abdülhak Hamit (2013), Bütün Şiirleri (haz. İnci Enginün), İstanbul: Dergâh Yayınları.

Wellek, Réne-Warren, Austin (1993), Edebiyat Teorisi (çev. Ömer Faruk Huyugüzel), İzmir: Akademi Kitabevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.