FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN MERMER BEŞİK ADLI SENARYOSU ÜZERİNE BİR İNCELEME / AN EXAMINATION ON FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’S SCENARIO NAMED MERMER BEŞİK

Can ŞEN, Şeyma ŞAHİNKAYA

Öz


Türk edebiyatında çeşitli eserleriyle kendilerine önemli bir yer edinmiş kimi şairlerin/yazarların külliyatlarında geri planda kalan, unutulan eserler olduğu bilinen bir gerçektir. Bu isimlerden birisi de şair kimliğiyle ön planda olmasının yanı sıra tiyatro ve roman türlerinde de eser veren Faruk Nafiz Çamlıbel’dir. Faruk Nafiz Çamlıbel, bu eserlerinin yanında Mermer Beşik adlı bir senaryo da kaleme almıştır. Çamlıbel’in günümüzde basılı eserleri arasında yer almayan bu eserine bugüne kadar sadece bir akademik çalışmada değinilmiştir.

Aynı zamanda Türk edebiyatında edebiyat-sinema ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar ve senaryo metinlerinin edebî olarak incelendiği çalışmalar oldukça azdır. Bu noktada senaryo metinlerinin edebiyat bilimi açısından tür olarak nasıl sınıflandırılacağı da üzerinde durulması, tartışılması gereken bir husustur.

Makalemizde bu doğrultuda Faruk Nafiz Çamlıbel’in Mermer Beşik adlı bu senaryosunu yapı ve içerik özellikleri bakımından inceleyerek yazar üzerine yapılan akademik çalışmaların yanı sıra senaryo metinlerinin bir edebî eser olarak değerlendirildiği çalışmalara katkı koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler


Faruk Nafiz Çamlıbel; Mermer Beşik; Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı; sinema-edebiyat ilişkisi; senaryo;

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aslanyürek, S. (2004). Senaryo kuramı. İstanbul: Pan Yayıncılık.

Aytaç, G. (2016). Genel edebiyat bilimi. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Bulut, H. H. (1991). Faruk Nafiz Çamlıbel’in hayatı ve eserleri. (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çamlıbel, F. N. (tarihsiz), Mermer Beşik. (Yayımlanmamış daktilo metin).

Çetin, C. (2019). Necip Fazıl Kısakürek’in senaryo romanları üzerine bir inceleme. (Yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.

Demir, F. (2018). Necip Fazıl Kısakürek’in hikâye ve romanları. Ankara: Semih Eğitim Kültür Yayınları.

Dicle, E. (2020). Ben yüz çiçekten yanayım… Nâzım Hikmet tiyatrosunda yenidenyazım odağında metinler, türler, söylemler. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Necatigil, B. (1978). Edebiyatımızda isimler sözlüğü. İstanbul: Varlık Yayınevi.

Önen Dede, E. E. (2019). Çamlıbel, Faruk Nafiz. Türk edebiyatı isimler sözlüğü. http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/camlibel-faruk-nafiz Erişim tarihi 01.08.2020.

Özakman, T. (2014). Oyun ve senaryo yazma tekniği. Ankara: Bilgi Yayınevi.

Özcan, E. (1993). Faruk Nafiz Çamlıbel hayatı ve eserleri. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Özdemir, N. (2012). Medya kültür ve edebiyat. Ankara: Grafiker Yayınları.

Öztürk, Y. (2017). Memleket mektep meclis arasında bir hayat Faruk Nafiz Çamlıbel. Ankara: Ebabil Yayınları.

Soydaş, H. (2013). Faruk Nafiz Çamlıbel bibliyografyası. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 50, 243-260.

Şen, C. (2017a). Körlüğü zedelemek: Necip Fazıl Kısakürek tiyatrosu üzerine bir inceleme. Ankara: Gece Kitaplığı.

Şen, C. (2017b). Edebî bir tür olarak tiyatroda anlatıcı meselesi. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 19-39.

Şener, S. (1971). Çağdaş Türk tiyatrosunda ahlâk, ekonomi, kültür sorunları (1923-1970). Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları.

Şener, S. (2011). Yaşamın kırılma noktasında dram sanatı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Tuncay, M. (2010). Sahneye bakmak I - tiyatronun temel kavramlarına bakış. İstanbul: Mitos-Boyut Yayınları.

Yüksel, A. (2017). William Shakespeare - yüzyılların sahne büyücüsü. İstanbul: Habitus Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.