HAKAN-I SABIK'TAN HAKAN-I MAĞFUR’A: II. ABDÜLHAMİD'İN ÖLÜMÜNÜN YERLİ VE YABANCI GAZETELERDEKİ YANSIMALARI * FROM EX-SULTAN TO FORGIVEN ONE: REFLECTION OF ABDULHAMID II'S DEATH IN TURKISH AND FOREIGN NEWSPAPERS

Fikrettin YAVUZ, Zeynep İSKEFİYELİ

Öz


Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahlarından biri olan II. Abdülhamid, otuz üç yıllık saltanatının ardından 1909'da tahttan indirildi. Saltanatı boyunca önce 1870'lerin ortalarındaki Balkan Krizi'nde, sonra bilhassa 1890'lardaki Ermeni isyanlarında aldığı tedbirler nedeniyle Batı kamuoyunda olumsuz ithamlara ve yakıştırmalara maruz kaldı. Osmanlı Sultanı olarak sürekli ötekileştirilen II. Abdülhamid için hakaretlere varan "Kızıl Sultan/Red Sultan", "Büyük Cani-Katil/Great Assassin " ve "Mel'un Abdul/Abdul the Damned" gibi yakışıksız tabirler kullanıldı. Sultan Abdülhamid'in bu menfi imajını Batı kamuoyunda en fazla işleyen, gazeteler olmuştur. Benzer bir durum Jön Türk hareketinin mensuplarınca yayımlanan gazetelerde de dikkati çekmektedir. Sultan'ın muhalifleri olarak önce Osmanlı coğrafyasında daha sonra yurt dışında birçok yerde çıkarılan gazete ve dergilerde Osmanlı Sultanı'na karşı menfi yayınlar yapılmış ve Abdülhamid imajının olumsuz yönde gelişmesine katkı sunulmuştur. Tahttan indirildikten sonra Osmanlı gazetelerinde "hakan-ı sabık" yabancı gazetelerde ise eski sultan anlamlarına gelen "ex-sultan" ifadesi kullanılan II. Abdülhamid önce Selanik'te daha sonra ise Beylerbeyi Sarayı'nda toplamda dokuz yıl sürgün hayatı yaşadı. Şubat 1918'deki ölümü sonrasında Osmanlı gazetelerinde "hakan-ı mağfur, yabancı gazetelerde ise "death sultan" şeklinde gazete sütunlarına haber oldu.

Bu çalışmada II. Abdülhamid'in ölümünün yerli ve yabancı basındaki yansımalarının irdelenmesi hedeflenmektedir. Ati, İkdam, Sabah, Tanin, Tasvir-i Efkar, Tercüman-ı Hakikat, Servet-i Fünun ve Vakit gibi Osmanlı gazeteleri ile İngiliz, Fransız ve Amerikan basınının önde gelen gazeteleri çalışmanın kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu çerçevede yerli ve yabancı gazetelerde ilk olarak II. Abdülhamid'in ölümü ve cenaze merasiminin nasıl tasvir edildiğinin betimlenmesi, ikinci olarak Sultan hakkındaki görüşlerinde menfi/müspet herhangi bir değişme olup olmadığının tespit edilmesi hedeflenmektedir. Böylece yerli ve yabancı basının tahttan indirildikten dokuz yıl sonra Abdülhamid'e yaklaşımı da mukayese edilmiş olacaktır.      


Anahtar Kelimeler


II. Abdülhamid, Ölüm, Cenaze, Osmanlı Gazeteleri, Yabancı Gazeteler.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Süreli Yayınlar

Aberdeen Evening Express

Aberdeen Press and Journal

Birmingham Daily Gazette

Birmingham Daily Mail

Birmingham Daily Post

Cincinnati Enquirer Daily Record and Mail

Dundee Evening Telegram and Post

Evening Despatch

Indianapolis Star

İkdam

Journal des débats politiques et littéraires

La Croix

La Lanterne

La Nation

Le Cri de Paris

Le Figaro

Le Gaulois

Le Matin

Le Petit Journal

Le Petit Parisien

Le Radical

Le Temps

L'Homme libre

L'Humanité

Liverpool Daily Post and Mercury

Liverpool Daily Post

New York Times

Northern Whig

Notthingham Evening Post

Pall Mall Gazette

Penrit Observer

Philadelphia Tribune

Sabah

San Francisco Chronicle

Sheffiel Evening-Yorkshire Telegraph Star

St. Louis Post Dispatch

Tanin

Tasvir-i Efkar

Tercüman-ı Hakikat

The Atlanta Constitution

The Daily Mirror

The Globe

The Hartford Courant

The Philedelphia Inquier

The Scotsman

The Statesman

The Washington Post

The Western Gazette

The Western Morning News

Vakit

Western Daily Press

York Shire Post and Leeds Intelligencer

Yorkshire Evening Post

Kitap ve Makaleler

Abdurrahman Şeref, "Sultan Abdülhamid Han-ı Sani, Suret-i Hal'i", Serveti Fünun, 8 Mart 1334/23 c. evvel 1336, no, 1383, s. 70-74.

Brown, Eugene, "Much Married", Los Angeles Times, Feb 13, 1918, s. II4.

Celal Nuri, "Sultan Hamid'in Tabutu Arkasında", Ati, 12 Şubat 1334/30 r.ahir 1336, no. 43, s. 1.

Çakmak, A., (2014), Sürgün'de Bir Hakan II. Abdülhamid'in Selanik ve Beylerbeyi Günleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Georgeon, F., (2006), Sultan Abdülhamid, çev. Ali Berktay, İstanbul: İletişim Yayınları.

Hakan A., (2017), Saraydan Esarete Sultan II. Abdülhamid, İstanbul: Kamer Yayınları.

Hülagü, M., (2007), Sultan II. Abdülhamid'in Sürgün Günleri 1909-1918, Hususi Doktoru Atıf Hüseyin Bey'in Hatıratı, İstanbul: Pan Yayıncılık.

Kurşun, Z., (2000), "II. Abdülhamid Döneminde Batı Basınında İmaj Düzeltme Çabaları: Matbuat-ı Ecnebiye Müdüriyeti'nin Kurulması ve Faaliyetleri", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı 1, 105-118.

Kurşun, Z., (2011), "Osmanlı-Dünya Ekseninde II. Abdülhamid İmajı", II. Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul.

Mason, W., "Ripplling Rhymes.: Abdul The Damned", Los Angeles Times, May 25, 1918, s. II4.

Mehmed Ata, "Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Hayat-ı Saltanatının Hulasa-i Vakayi'i", İkdam, 12 Şubat 1334/29 R.ahir 1336, no.7546, s. 1

R. E. (Ruşen Eşref), "Sultan Abdülhamid-i Sani'ye Dair", Vakit, 12 Şubat 1334/30 r. ahir 1336, no. 114, s. 1.

Yazıcı, S., (2014), "Sultan II. Abdülhamid Örneğinde Tarihsel Algılamanın Değişimi", International Journal of History Studies, Vol.6, Issue. 5, September, 233-247. Doi Number :10.9737/historyS1503.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.