Şemseddîn-i Sivâsî’nin İbret-Nümâ Adlı Mesnevisi

Erol ÇÖM

Öz


İbret-nümâ, 16. yüzyıl mutasavvıf şairi Şemseddîn-i Sivâsî’nin hacimli eserlerindendir.
Ferîdüddîn-i Attâr’ın İlâhî-nâme adlı eserinden seçilen 101 hikâyenin Türkçeye çevrilip sonlarına
“ibret” başlığı altında nasihatlerin eklenmesiyle oluşturulmuş, ahlakî bir mesnevidir.
Makalemizde; eserin türü, yazılış sebebi, yazıldığı yer ve tarih, tertibi, hikâyelere dair değerlendirme,
vezin, kafiye, dil ve üslûp özellikleri üzerinde durulmaktadır.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.