Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Isparta Hapishanesi (1867-1920)

Ali Rıza GÖNÜLLÜ

Özet


XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Isparta’da bir hapishanenin mevcut olduğu bilinmek-tedir. Isparta’da hapishane olarak kullanılan mekân, fiziki şartları itibari ile hapishane olma vasfından uzaktı. Bunun için Osmanlı Devleti’nin son döneminde Isparta Mutasarrıflığı tara-fından, Isparta’da yeni bir hapishane inşa edilmesi için, sürekli olarak merkezi yönetime başvu-ruda bulunulmuştur. Ancak 1900’lü yılların başında Isparta’da yeni bir hapishane inşa edile-bilmiştir. Zaman içinde muhtelif sebeplerden dolayı, hapishanenin tahrip olan bölümleri de, mahalli ve merkezi yönetimin sağladığı maddi imkânlarla tamir edilmiştir. Bununla birlikte devlet tarafından hapishanenin tamir masrafları yanında, sağlık ve yiyecek giderleri de karşı-lanmıştır. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Isparta Hapishanesi’nde müdür, kâtip ve gar-diyan gibi görevliler vazife yapıyorlardı. Bu dönemde Isparta Hapishanesi’nde cinayet ve cün-ha gibi suçlardan ceza almış mahkûmlar ikamet ediyordu. Ayrıca Isparta Hapishanesi’nden, ülkenin diğer hapishanelerine mahkûm nakledilmekteydi. Isparta Hapishanesi’ne de, gerektiği zaman ülkenin başka hapishanelerinden mahkûm getiriliyordu. Bazı zamanlarda hapishanede bulunan mahkûmların disiplinsiz hareketlerine de rastlanıyordu. Bunun yanında devlet tara-fından muhtelif nedenlerden dolayı mahkûmlar için af çıkarılıyordu.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.