Priştineli Begzâde Nûrî’nin Bilinmeyen İkinci Divanındaki Şiirler

Esra Egüz

Öz


Priştineli Begzâde Nûrî, XVIII.  yüzyıl divan şairlerindendir. Aslen Priştineli olan, fakat ömrünün bir kısmını İstanbul’da geçiren Nûrî, devrinde çok tanınan bir şair olmamakla beraber, gerek nazım şekli gerekse içerdiği şiir sayısı açısından zengin bir Divan’a sahiptir. Şairin İstanbul’da yazdığı şiirlerden oluşan ilk Divan’ı tarafımızca Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu yazıda ise onun hayatının ikinci devresinde Priştine’de yazdığı farklı şiirlerden oluşan ve şimdiye kadar bilinmeyen ikinci Divan’ındaki şiirler ele alınacaktır.

 


Anahtar Kelimeler


Priştineli Begzade Nuri; XVIII. yüzyıl divan şiiri; klasik Türk edebiyatı; divan edebiyatı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AK, Coşkun (2001), Bağdatlı Rûhî Divanı Karşılaştırmalı Metin I-II, Uludağ Ün. Yay., Bursa.

AKÜN, Ömer Faruk (1989), “Âlî Mustafa Efendi”, DİA, C. 2, İstanbul, s. 416-421.

EGÜZ, Esra (2009), Priştineli Nûrî Divanı ve İncelenmesi I-II, İÜ SBE Yüksek Lisans tezi, İstanbul.

EGÜZ, Esra (2010), “Priştineli Begzâde Nûrî Divanı ve Divan’daki Şifreli Yazılar”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 27, Konya, s. 297-311.

GÜNDÜZ, Erol (2010), “İbrahim Tâ’ib ve Türkçe İki Divanı”, Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Adıyaman Üniversitesi Yay., s. 311-320.

İstanbul Kütüphanelerindeki Türkçe Yazma Divanlar Katalogu (1967), C. III, fasikül II, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi.

KUT, Günay (1989), “Ali Şîr Nevâî”, DİA, C. 2, s. 449-453.

__________ (2007), “Kabûlî’nin İkinci Divanındaki Türkçe Kaside ve Gazeller”, TUBA, Sy 31/II, s. 107-122.

KUTLAR, Fatma Sabiha (2005), “XIX. Yüzyıl Şairi Trabzonlu Avnî ve Divan’ları-I”, Türkbilig, 2005/9, s. 113-131.

NÛRÎ, Beyzâde Nureddin (1789), Makâlât, Princeton University Library, Garrett Collection, No: 2048 Y.

OKÇU, Naci (2001), “İzzet Molla, Keçecizade”, DİA, C. 23, s. 561-563.

TUMAN, Mehmet Nâil (2001), Tuhfe-i Nâilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, haz. Cemâl Kurnaz- Mustafa Tatcı, Ankara, Bizim Büro Yayınları.

YENİKALE, Ahmet, Ahmet Nâmî Divanı ve İncelemesi, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10632,girispdf.pdf?


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.