HALİMAT BAYRAMUK’UN “İKİ KASIM BİN DOKUZ YÜZ KIRK ÜÇ” ROMANINA SOSYOLOJİK AÇIDAN BİR YAKLAŞIM / A SOCIOLOGIC APPROACH TO HALIMAT BAYRAMUK’S NOVEL ‘IKI KASIM BIN DOKUZ YUZ KIRK UC’

Emine Bilgehan TÜRK

Özet


Edebiyatın toplumsal yapıyla ilişkisi gün geçtikçe daha çok ilgi çeken bir durumdur. Edebî bir metnin nihayet belli bir yaşantının ürünü olması ve özgünlüğü, onu incelerken başvurulan önemli yanlarından birini oluşturur. Tarihin inceleme alanına giren önemli olaylar tarih biliminin kendi kuralları çerçevesinde incelenirken ilgili olayların günümüz insanına nakledilmesinde eksiklikler bulunur. Tarihin belge ve veri sunma işlevinin göz ardı ettiği insan ve duygu gerçeği edebiyatla yaşatılmaya ve okuruna hissettirilmeye çalışılır. İşte bu eksikliklerin tamamlanması noktasında tarihe yardımcı olabilecek başka bir disiplin de tarihi olayları yansıtan edebi metinlere sosyolojik açıdan bakmaktır.

Karaçay Malkar edebiyatının kadın yazarlarından Halimat Bayramuk’un İki Kasım Bin Dokuz Yüz Kırk Üç romanı, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı sırasında girişmiş olduğu büyük sürgünün Karaçay halkına uygulanan kısmını  söz konusu etmektedir. Binlerce insanı anayurdundan koparan bu uygulamanın açmış olduğu yaralar hala tam anlamıyla kapanmamıştır. Bu yazıda ilgili roman, edebiyat sosyolojisi bakımından ele alınırken buna uygun olarak eserin edebi ve nesnel haritaları oluşturulmuş eserin okuruna vermek istediği mesaj ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:


Anahtar Kelimeler


Roman, Sosyoloji, Sürgün, Karaçay Malkar Türkleri.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ADİLOĞLU, Adilhan, Karaçay- Malkar Türklerinin Rus Hakimiyetine Girişi, Turkısh Studies, Wolume 3/1 winter, 2008. s.145-201.

BAYRAMUK, Halimat (2014), İki Kasım Bin Dokuz Yüz Kırk Üç, (Akt. Yılmaz Nevruz), İstanbul, Ötüken Yayınları.

KOLCU, Ali İhsan (2010), Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı, Erzurum, Salkımsöğüt.

KUNDERA, Milan (2002), Roman Sanatı, (çev. Aysel Bora), İstanbul, Can Yayınları.

SAĞLIK, Şaban (2012) “Popüler Romanlar ve Edebiyat Sosyolojisi”, (Ed. Köksal Alver), Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri, (s. 307-343), Ankara. Hece Yayınları.

www. pau.edu.tr/ ctleb/tr/sayfa/Karaçay-balkar-turkleri

YILMAZ, Ayşe (1998), Bir Sovyet Aydınının Trajedisi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.10, s. 295-300.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.