CEMÂLEDDİN İSHAK EL-KARAMANÎ’NİN EN-NESÂ’İHU’S-SÛFİYYE Fİ’L-MEV‘İZİ’D-DÎNİYYE VE RİSÂLE FÎ ETVÂRİ’S-SÜLÛK İSİMLİ ESERLERİNE DAİR / ABOUT EN-NESÂ’İHU’S-SÛFİYYE Fİ’L-MEV‘İZİ’D-DÎNİYYE AND RİSÂLE FÎ ETVÂRİ’S-SÜLÛK BY CEMALEDDİN İSHAK EL-KARAMANÎ

Suat DONUK

Özet


Yazma eserler, kütüphane kataloglarına bazen yanlış isimle kaydedilebilmektedir. İzmir Milli Kütüphanesi numara 2016/1’deki yazma, kataloğa Cemâleddin İshak el-Karamanî’nin Risâle fî Etvâri’s-sülûk adlı eseri olarak kaydedilmiştir. Hâlbuki bu yazma, aynı müellifin en-Nesâihu’s-sûfiyye fi’l-Mevâizi’d-dîniyye adlı başka bir eseridir. Bu katalog üzerinden çalışma yürüten araştırmacı Mehmet Sait Toprak’ın en-Nesâihu’s-sûfiyye fi’l-Mevâizi’d-dîniyye’yi Risâle fî Etvâri’s-sülûk ismiyle yayımladığı anlaşılmaktadır. en-Nesâihu’s-sûfiyye‘nin M.S. Toprak’ın tespit etmediği nüshaları da vardır. Bu nüshalarda eser adı açık bir biçimde yer almaktadır. en-Nesâihu’s-sûfiyye fi’l-Mevâizi’d-dîniyye‘nin muhtevasını âyet, hadis, kelâm-ı kibâr ve şiirlerle desteklenen öğütler oluşturmaktadır. Bu muhteva eserin ismiyle de uyumludur. Dervişlerin insân-ı kâmil olmak için yürüdüğü manevî yola sülûk adı verilir. Mutasavvıflara göre sülûk ve nefsin mertebeleri vardır. Bu mertebeler için “etvâr-ı seb‘a” terimi kullanılır. Kaynaklar Cemâleddin el-Karamanî’nin Etvâr-ı Seb‘a ismiyle de bilinen Risâle fî Etvâri’s-sülûk adlı bir eserinin bulunduğunu bildirmektedir. Fakat kütüphanelerde Cemâleddin el-Karamanî’nin Risâle fî Etvâri’s-sülûk’ü olarak bildirilen üç farklı yazma eser yer almaktadır. Bunlardan hangisinin Karamanî’nin Risâle fî Etvâri’s-sülûk adlı eseri olduğunun tespiti, kütüphanelerdeki seyr ü sülûk ile etvâr-ı seb‘a risalelerinin tasnifiyle mümkün olacaktır. Bu çalışmada Cemâleddin el-Karamanî’nin en-Nesâihu’s-sûfiyye fi’l-Mevâizi’d-dîniyye ile Risâle fî Etvâri’s-sülûk isimli eserleri hakkında bilgi verilmiş, M.S. Toprak’ın Risâle fî Etvâri’s-sülûk adıyla yaptığı yayımın hatalı görünen yönü ortaya konmaya çalışılmış ve bu yayımın gerekli tashihlerden sonra en-Nesâihu’s-sûfiyye fi’l-Mevâizi’d-dîniyye ismiyle yapılması teklif edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Tasavvuf, Cemâleddin İshak el-Karamanî, en-Nesâihu’s-sûfiyye fi’l-Mevâizi’d-dîniyye, Risâle fî Etvâri’s-sülûk

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.