İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KULLANIMLAR VE DOYUMLAR YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI / SOCIAL MEDIA USES AND GRATIFICATIONS APPROACHES ON FACULTY OF COMMUNICATION STUDENTS’ SOCIAL MEDIA HABITS

Nilüfer CANÖZ

Özet


Son yıllarda sosyal medya kullanma alışkanlıkları ve motivasyonları ile ilgili spesifik çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Ancak bu çalışmalar daha çok Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya ortamlarını bireysel ele alarak yapılmakta genel sosyal medya ortamları üzerindekiler sınırlı kalmaktadır. Oysa sosyal medya ortamlarının ülkemizdeki kullanıcılarının sayısı artmış, gündelik hayatın parçası haline gelmiştir. Bu artış ise, sosyal medya kullanma alışkanlık ve motivasyonları konusuna eğilmeyi gerektirmektedir. Böylesi bir amaçtan ortaya çıkan bu çalışmada da, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı temel alınarak Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki Türk öğrencilerin sosyal medya kullanma alışkanlık ve motivasyonları araştırılmıştır.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi sosyal medya kullanıcısı 438 öğrenci katılımcıdan, alan araştırması ile elde edilen verilere göre; insanların sosyal medya kullanmalarında 6 motivasyon belirlenmiştir. Bunlar önem sırasına göre; Boş Zamanları Değerlendirme ve Eğlence, Bilgilenme ve Sosyal Etkileşim, Gözetim-Rehberlik ve Rahatlama, Sosyal Kaçış, Ekonomi ile Kişisel Sunum faktörleridir.

Katılımcıların yaşı, gelir düzeyi ve cinsiyeti; sosyal medya kullanma motivasyonlarını ve sosyal medya kullanma oranlarını belirleyen temel değişkenler konumundadır.

Anahtar Sözcükler: Kitle İletişim, Sosyal Medya, Sosyal Medya Ortamı, Kullanıcı, Kullanımlar ve Doyumlar.


Anahtar Kelimeler


Kitle İletişim; Sosyal Medya; Sosyal Medya Ortamı; Kullanıcı; Kullanımlar ve Doyumlar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akçay, H. (2011). “Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma”, İletişim Kuram ve Araştırmaları Dergisi, Güz 2011, S.33, s.137-161

Balcı, Ş., Akar, H. ve Ayhan, B. (2011). “Televizyon ve Seçmen İlişkisini Yeniden Düşünmek: 2009 Yerel Seçimleri’nde İzleyici Motivasyonları”, Selçuk İletişim, C.6, S.4, s.48-63

Bulunmaz, B. (2011). “Otomotiv Sektöründe Sosyal Medyanın Kullanımı ve Fiat Örneği”, Global Media Journal, Yeditepe Üniversitesi, http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/makaleler/GMJ_3._sayi_Guz_2011/PDF/Bulunmaz.pdf. s. 20-51

Büyükbaykal, C. I. (2005). “Kitle İletişim Araçları ve Toplumsal Yaşam”, İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, S.21, s.71-75

Canöz, K. (2011). “Yerel Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Motivasyonlar: Konya Örneği”, G.Ü. İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz 2011, S.33, s.113-136

Çakır, V. ve Çakır, V. (2010). Televizyon Bağımlılığı, Konya: Literatürk Yayını

Gülnar, B. ve Balcı, Ş. (2011). Yeni Medya ve Kültürleşen Toplum, Konya: Literatürk Yayını

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya, (Erişim Tarihi: 14.11.2015)

Kalender, A. (2005). Siyasal İletişim: Seçmenler ve İkna Stratejileri, Konya: Çizgi Kitabevi

Karakoç, E. ve Gülsünler, M.E. (2012). “Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Facebook: Konya Üzerine Bir Araştırma”, Akdeniz İletişim Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Aralık 2012, S.18, s.42-57

Katz, E., Blumler, J and Gurevitch, M. (1974). “Utilization of Mass Communication by the Individual”, The Uses of Mass Communications: Currnet Pespectives on Gratifications Research into, Jay G. Blumler ent Elihu Katz (Eds.). California: Beverley Hills, pp.:19-32

Kaya, R. (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Ankara: Teori Yayınları

Koçak, A. (2001). “Televizyon İzleyici Davranışları Televizyon İzleyicilerinin Tercihleri ve Doyumları Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi

McQuail, D., Blumler, J.G. and Brown, J.R. (1972). The Television Audience: A Revisted Perspective, in Denis Mc Quail (ed). Sociolgy of Mass Communications, pp.135-165

Mutlu, E. (1999). Televizyon ve Toplum, Ankara: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Yayını

Öztürk, D.Ö. (2014a). “Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: 2012 Amerikan Başkanlık Seçimlerinde Twitter Kullanımı Üzerine Bir Araştırma”, Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar, (Editör: İdil Sayımer), Konya: Literatürk Yayını, s.399-436

Öztürk, M.C. (2014b). “Sosyal Medya Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi”, Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Tartışmalar, (Editör: İdil Sayımer), Konya: Literatürk Yayını, s.197-241

Rosengren, K., Wenner, L., and Palmgreen, P. (1985). Media Gratifications Research: Current Perspectives. California: Beverly Hills

Rossi, E. (2002). Uses & Gratifications/Dependency Theory, http://zimmer.csufresno.edu/ ~johnca/spch100/7-4-uses.htm. (Erişim Tarihi:28.10.2015)

Rubin, A. (1985). Uses of Daytime Television Soap Operas by College Students, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 29, pp.67-77

Tengilimoğlu E., Parıltı, N. ve Yar C.E. (2014). “Hastane ve Hekim Seçiminde Sosyal Medyanın Kullanım Düzeyi: Ankara İli Örneği”, file:///D:/Belgelerim/Downloads/846-1925-1-SM.pdf, s.76-96, (Erişim Tarihi: 14.11.2015)

Vural, Z.B.A. ve Bat, M. (2010). “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, S.20, C.5, s.3348‐3382


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.