MÜGE İPLİKÇİ’NİN KÜL VE YEL ROMANINA YAKINDAN BAKMAK / A CLOSER VIEW TO MÜGE İPLİKÇİ’S NOVEL“KÜL VE YEL”

Bedia KOÇAKOĞLU

Özet


Son dönem Türk romanının dikkate değer yazarlarından biri de Müge İplikçi’dir. Edebiyatın daha çok öykü ve roman türünde eserler veren İplikçi, postmodernist tavrı ile dikkati çekmektedir. Sanatçının ilk eseri olan Kül ve Yel ana kahramanı Fehime’nin anıları üzerine bina edilmiş gibi gözükmektedir. Alzheimer hastası bu kadının Yelkovankuşu’nda başlayan macerası bir bakımevinde sürmektedir. Fehime’nin hatırlarının içinden bireysel tarihi aktarılırken aynı zamanda kolektif, kültürel ve bireysel bellek gibi kavramlar da sorgulanmaktadır. Buna ek olarak metnin reel algısındaki kırılmalar, dil oyunları, üstkurmaca, metinlerarasılık gibi teknik yönleri de ona postmodern bir anlatı görünümü kazandırmaktadır. 

Bu bağlamda makalede İplikçi’nin Kül ve Yel romanı üzerinden toplumsal meselelere de yer vererek insanlık tarihindeki bazı olayları nasıl irdelediği ve eserin teknik bağlamda postmodernist nitelikleri incelenecektir.  


Anahtar Kelimeler


Müge İplikçi, Kül ve Yel, çözümleme, bellek, postmodernizm.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AŞÇI, Buket (24.01.2004), “Hatıralarla Çizilen Bir Aile Portresi”, Vatan Cumartesi Eki, s. 6-8.

ATILGAN, Şebnem (01.01.2004), “Müge İplikçi: Düşle Gerçeğin Sınırında, Unutmakla Hatırlamak Arasında”, E Dergisi, Erişim Tarihi: 01.06.2016, http://www.mugeiplikci.com/makaleler.aspx.

AVCI, Casim (2000), “Medain”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 28, İstanbul: TDV Yay., s. 289-291.

COSER, Lewis (1992), “The Revival of the Sociology of Culture: The Case of Collective Memory.” Sociological Forum, 2(7), pp. 365-373.

GARAUDY, Roger (2002), Amerikan Efsanesi, (çev. Cemal Aydın), İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yay.

İNCE, Gökçen Başaran (Winter 2013), “Medya ve Toplumsal Hafıza”, Culture and Comminication, S. 13/1, s. 9-29.

İPLİKÇİ, Müge (2003), Kül ve Yel, İstanbul: Alkım Yay.

KABACAOĞLU, Tuba (22.12.2003), “Mutlu Son Kolaycılıktır”, Aksiyon, s. 6-8.

KANT, Immanuel (1995), Gelecekte Bir Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena, (Çev. Ioanna Kuçuradi-Yusuf Örnek), Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yay.

SAROĞLU, Aycan (14.01.2004), “Müge İplikçi ile Küllerin İçinden”, Aktüel Merkez, Erişim tarihi: 01.06.2016, http://www.mugeiplikci.com/makaleler.aspx.

SELEKLER, Kaynak (2004), “Alzheimer Hastalığının Öncesi: Hafif Kognitif Bozukluk”, Hacettepe Tıp Dergisi, S. 35, s. 199-206.

YILMAZ, Oylum (13.02.2004), “Ancak Yersiz Yurtsuzlaşarak Özgürleşebiliriz”, Radikal Kitap Eki, Erişim Tarihi: 01.06.2016, http://www.mugeiplikci.com/makaleler.aspx.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.